รองประธานกรรมการดำเนินการฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ และประชุมพิจารณาเงินกู้สามัญ ประจำเดือน ก.ค. ๖๕ (ผ่านระบบ VTC)

พ.อ. สมสกุล วิจิตรภาพ รองประธานกรรมการดำเนินการฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ และประชุมพิจารณาเงินกู้สามัญ ประจำเดือน ก.ค. ๖๕ (ผ่านระบบ VTC) ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ กผค.สก.ทบ. เมื่อ ๒๖ ก.ค. ๖๕