จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมความร่วมมือระหว่าง สก.ทบ. กับ ขส.ทบ. พร้อมทั้งตรวจเยี่ยม แหล่งสมาคมโรงเรียนทหารขนส่ง

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมความร่วมมือระหว่าง สก.ทบ. กับ ขส.ทบ. พร้อมทั้งตรวจเยี่ยม แหล่งสมาคมโรงเรียนทหารขนส่ง ณ รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อ ๒๒ มิ.ย. ๖๕