ข่าวสารและกิจกรรม


ชุดซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า ดำเนินการซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า ในพื้นที่ กทม.

ชุดซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า ดำเนินการซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า ในพื้นที่ กทม. จำนวน ๔ หน่วย ดังนี้ พัน.นร.รร.พธ.พธ.ทบ., พล.ปตอ., สส. และ ยศ.ทบ. เมื่อ ๒๗-๓๑ พ.ค. ๖๕

นายทหารนักเรียนการกีฬา รุ่นที่ ๔๑ เรียนวิชากีฬาเทควันโด

นายทหารนักเรียนการกีฬา รุ่นที่ ๔๑ เรียนวิชากีฬาเทควันโด ณ โรงฝึกเทควันโด พล.ปตอ. เมื่อ ๒๗ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๘๓๐-๑๕๓๐

นายสิบนักเรียนการกีฬา รุ่นที่ ๓๙ เรียนวิชากีฬาเทเบิลเทนนิส

นายสิบนักเรียนการกีฬา รุ่นที่ ๓๙ เรียนวิชากีฬาเทเบิลเทนนิส ยอดนักเรียน ๒๒ นาย ณ ห้องอเนกประสงค์ กกฬ.สก.ทบ. เมื่อ ๒๗ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๘๓๐-๑๕๓๐

จก.สก.ทบ. พร้อม หน.นขต.สก.ทบ. บันทึกเทปอาเศียรวาท เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. พร้อม หน.นขต.สก.ทบ. บันทึกเทปอาเศียรวาท เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ททบ. เมื่อ ๒๖ เม.ย. ๖๕

รอง เสธ.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสวัสดิการสถานพักฟื้นและพักผ่อน กองทัพบก โดยมี จก.สก.ทบ. เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ VTC

พล.ท. สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา รอง เสธ.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสวัสดิการสถานพักฟื้นและพักผ่อน กองทัพบก โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ VTC ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๗ พ.ค. ๖๕

รอง เสธ.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการบ้านธนารักษ์ สำหรับข้าราชการ และลูกจ้างกองทัพบก โดยมี จก.สก.ทบ. เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ VTC

พล.ท. สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา รอง เสธ.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการบ้านธนารักษ์ สำหรับข้าราชการ และลูกจ้างกองทัพบก โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ VTC ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๗ พ.ค. ๖๕

นายทหารนักเรียนการกีฬา รุ่นที่ ๔๑ เรียนวิชากีฬาเทควันโด

นายทหารนักเรียนการกีฬา รุ่นที่ ๔๑ เรียนวิชากีฬาเทควันโด ณ โรงฝึกเทควันโด พล.ปตอ. เมื่อ ๒๖ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๘๓๐-๑๕๓๐

นายสิบนักเรียนการกีฬา รุ่นที่ ๓๙ เรียนวิชากีฬาเทเบิลเทนนิส

นายสิบนักเรียนการกีฬา รุ่นที่ ๓๙ เรียนวิชากีฬาเทเบิลเทนนิส ยอดนักเรียน ๒๒ นาย ณ ห้องอเนกประสงค์ กกฬ.สก.ทบ. เมื่อ ๒๖ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๘๓๐-๑๕๓๐

ผอ.กอท.สก.ทบ. บรรยายพิเศษ "โครงการสินเชื่อเพื่อการบริหารหนี้ส่วนบุคคล" ให้กับ กพ. ของ รร.สธ.ทบ.

พ.อ. ประจง เกียรติรัศมี ผอ.กอท.สก.ทบ. บรรยายพิเศษ "โครงการสินเชื่อเพื่อการบริหารหนี้ส่วนบุคคล" ให้กับ กพ. ของ รร.สธ.ทบ. จำนวน ๖๙ นาย โดยมี พล.ต. กัณห์ สถิตยุทธการ ผบ.รร.สธ.ทบ. ให้การต้อนรับและร่วมรับฟัง ณ ห้องเรียน ๕ รร.สธ.ทบ. เมื่อ ๒๖ พ.ค. ๖๕ เวลา ๑๐๐๐

รอง จก.สก.ทบ.(๑) ได้ประชุมพบปะกำลังพล กสม.สก.ทบ. เพื่อติดตามให้คำแนะนำและเน้นย้ำการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) ได้ประชุมพบปะกำลังพล กสม.สก.ทบ. เพื่อติดตามให้คำแนะนำและเน้นย้ำการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา รวมถึงรับฟังและให้แนวทางการแก้ปัญหาความเดือนร้อนของกำลังพลเป็นรายบุคคล เมื่อ ๒๖ พ.ค. ๖๕ เวลา ๑๐๐๐

เจ้าหน้าที่ นรด.(ศศท.) เข้าตรวจพื้นที่รับโอนหน่วยอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) สุทธิสาร

พ.อ. ปานเทพ มหาวีระ และ พ.ท. ชำนาญ มาลา เจ้าหน้าที่ นรด.(ศศท.) เข้าตรวจพื้นที่รับโอนหน่วยอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) สุทธิสาร อาคาร ๑-๓ เมื่อ ๒๖ พ.ค. ๖๕ เวลา ๑๐๑๕

รอง เสธ.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสวัสดิการพีเอ็กซ์กองทัพบก โดยมี จก.สก.ทบ. เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ VTC

พล.ท. สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา รอง เสธ.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสวัสดิการพีเอ็กซ์กองทัพบก โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ VTC ณ ห้องประชุม กรส.สก.ทบ. เมื่อ ๒๖ พ.ค. ๖๕

รอง เสธ.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการร้านสวัสดิการกลางกองทัพบก โดยมี จก.สก.ทบ. เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ VTC

พล.ท. สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา รอง เสธ.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการร้านสวัสดิการกลางกองทัพบก โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ VTC ณ ห้องประชุม กรส.สก.ทบ. เมื่อ ๒๖ พ.ค. ๖๕

แผนกที่อยู่อาศัย กสค.สก.ทบ. ดำเนินการติดป้ายชื่อผู้พักอาศัยและหน่วยต้นสังกัด บริเวณเหนือประตูห้องพัก และดำเนินการติดป้ายแสดง ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติต่าง ๆ ตามระเบียบฯ และสัญญาการเข้าพัก บริเวณด้านในประตูห้องพัก

แผนกที่อยู่อาศัย กสค.สก.ทบ. ดำเนินการติดป้ายชื่อผู้พักอาศัยและหน่วยต้นสังกัด บริเวณเหนือประตูห้องพัก และดำเนินการติดป้ายแสดง ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติต่าง ๆ ตามระเบียบฯ และสัญญาการเข้าพัก บริเวณด้านในประตูห้องพัก ณ อาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) บางซื่อ เมื่อ ๒๖ พ.ค. ๖๕

แผนกที่อยู่อาศัย กสค.สก.ทบ. จัดผู้แทนตรวจพื้นที่ ร่วมกับ สพ.ทบ. เข้าตรวจพื้นที่รับโอนความรับผิดชอบ ณ อาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) ประชานิเวศน์

แผนกที่อยู่อาศัย กสค.สก.ทบ. จัดผู้แทนตรวจพื้นที่ ร่วมกับ สพ.ทบ. เข้าตรวจพื้นที่รับโอนความรับผิดชอบ ณ อาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) ประชานิเวศน์ ๓ เมื่อ ๒๕ พ.ค. ๖๕

รอง เสธ.ทบ.(๑) ตรวจเยี่ยมอาคารสงเคราะห์ (ส่วนกลาง) พื้นที่ เทอดดำริ และพื้นที่ บางซื่อ

พล.ท. สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา รอง เสธ.ทบ.(๑) ตรวจเยี่ยมอาคารสงเคราะห์ (ส่วนกลาง) พื้นที่ เทอดดำริ และพื้นที่ บางซื่อ เมื่อ ๒๕ พ.ค. ๖๕

นายทหารนักเรียนการกีฬา รุ่นที่ ๔๑ เรียนวิชากีฬาเทควันโด

นายทหารนักเรียนการกีฬา รุ่นที่ ๔๑ เรียนวิชากีฬาเทควันโด ณ โรงฝึกเทควันโด พล.ปตอ. เมื่อ ๒๕ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๘๓๐-๑๕๓๐

นายสิบนักเรียนการกีฬา รุ่นที่ ๓๙ เรียนวิชากีฬาเทเบิลเทนนิส

นายสิบนักเรียนการกีฬา รุ่นที่ ๓๙ เรียนวิชากีฬาเทเบิลเทนนิส ยอดนักเรียน ๒๒ นาย ณ ห้องอเนกประสงค์ กกฬ.สก.ทบ. เมื่อ ๒๕ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๘๓๐-๑๕๓๐

รอง ผอ.กผค.สก.ทบ. เป็นผู้แทน สก.ทบ. เข้าร่วมคณะทำงานตรวจกิจการทั่วไป โดยมี พล.ท. ชัชพีร์วิทย์ เรนวาลี เป็นหัวหน้าคณะฯ

รอง ผอ.กผค.สก.ทบ. เป็นผู้แทน สก.ทบ. เข้าร่วมคณะทำงานตรวจกิจการทั่วไป โดยมี พล.ท. ชัชพีร์วิทย์ เรนวาลี เป็นหัวหน้าคณะฯ เดินทางไปสอบถามปัญหาของกำลังพลที่กู้ซื้อบ้านประเภท อทบ. เคหสงเคราะห์ ของหน่วย พล.ร.๑๕ และกรม ทพ.๔๑-๔๙ จว.ป.น. เมื่อ ๒๕ พ.ค. ๖๕

ผู้แทนหน่วย สสน.บก.ทบ. เข้าตรวจพื้นที่รับโอนหน่วยอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) หลัง บก.ทบ.

ผู้แทนหน่วย สสน.บก.ทบ. เข้าตรวจพื้นที่รับโอนหน่วยอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) หลัง บก.ทบ. พร้อมด้วยผู้ควบคุมพื้นที่ฯ และเจ้าหน้าที่ช่างของแผนกที่อยู่อาศัย กสค.สก.ทบ. เมื่อ ๒๕ พ.ค. ๖๕ เวลา ๑๕๐๐

ผู้แทนหน่วย พบ. เข้าตรวจพื้นที่รับโอนหน่วยอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) พญาไท

ผู้แทนหน่วย พบ. เข้าตรวจพื้นที่รับโอนหน่วยอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) พญาไท พร้อมด้วยผู้ควบคุมพื้นที่ฯ และเจ้าหน้าที่ช่างของแผนกที่อยู่อาศัย กสค.สก.ทบ. เมื่อ ๒๕ พ.ค. ๖๕ เวลา ๑๓๓๐

รอง เสธ.ทบ.(๑) ตรวจเยี่ยมอาคารรับรองกองทัพบก (เกียกกาย) โดยมี จก.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ

พล.ท. สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา รอง เสธ.ทบ.(๑) ตรวจเยี่ยมอาคารรับรองกองทัพบก (เกียกกาย) โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ เมื่อ ๒๕ พ.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานการประชุมนายทหารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พ.ค. ๖๕

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานการประชุมนายทหารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พ.ค. ๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๕ พ.ค. ๖๕

ผู้แทนหน่วย สห.ทบ. เข้าตรวจพื้นที่รับโอนหน่วยอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง)

ผู้แทนหน่วย สห.ทบ. เข้าตรวจพื้นที่รับโอนหน่วยอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) สห.ทบ. พร้อมด้วยผู้ควบคุมพื้นที่ฯ และเจ้าหน้าที่ช่างของแผนกที่อยู่อาศัย กสค.สก.ทบ. เมื่อ ๒๕ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๙๔๕

คณะเจ้าหน้าที่ตัวแทนหน่วย สลก.ทบ. เข้าตรวจอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) ดินแดง

คณะเจ้าหน้าที่ตัวแทนหน่วย สลก.ทบ. เข้าตรวจอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) ดินแดง พร้อมด้วยผู้ควบคุมพื้นที่ฯ และเจ้าหน้าที่ช่างของแผนกที่อยู่อาศัย กสค.สก.ทบ. เมื่อ ๒๕ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๙๐๐

รอง เสธ.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการดำเนินงานกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก ครั้งที่ ๒/๖๕ โดยมี จก.สก.ทบ. เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ VTC

พล.ท. สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา รอง เสธ.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการดำเนินงานกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก ครั้งที่ ๒/๖๕ โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ VTC ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๕ พ.ค.๖๕

รอง เสธ.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการสโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) ครั้งที่ ๒/๖๕ โดยมี จก.สก.ทบ. เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ VTC

พล.ท. สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา รอง เสธ.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการสโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) ครั้งที่ ๒/๖๕ โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ VTC ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๕ พ.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอาคารสงเคราะห์ (ส่วนกลาง) บางซื่อ

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอาคารสงเคราะห์ (ส่วนกลาง) บางซื่อ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๔ พ.ค. ๖๕

นายทหารนักเรียนการกีฬา รุ่นที่ ๔๑ เรียนวิชากีฬาเทควันโด

นายทหารนักเรียนการกีฬา รุ่นที่ ๔๑ เรียนวิชากีฬาเทควันโด ณ โรงฝึกเทควันโด พล.ปตอ. เมื่อ ๒๔ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๘๓๐-๑๕๓๐

นายสิบนักเรียนการกีฬา รุ่นที่ ๓๙ เรียนวิชากีฬาเทเบิลเทนนิส

นายสิบนักเรียนการกีฬา รุ่นที่ ๓๙ เรียนวิชากีฬาเทเบิลเทนนิส ยอดนักเรียน ๒๒ นาย ณ ห้องอเนกประสงค์ กกฬ.สก.ทบ. เมื่อ ๒๔ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๘๓๐-๑๕๓๐

รอง ผอ.กผค.สก.ทบ. เป็นผู้แทน สก.ทบ. เข้าร่วมคณะทำงานตรวจกิจการทั่วไป โดยมี พล.ท. ชัชพีร์วิทย์ เรนวาลี เป็นหัวหน้าคณะฯ

รอง ผอ.กผค.สก.ทบ. เป็นผู้แทน สก.ทบ. เข้าร่วมคณะทำงานตรวจกิจการทั่วไป โดยมี พล.ท. ชัชพีร์วิทย์ เรนวาลี เป็นหัวหน้าคณะฯ เดินทางไปสอบถามปัญหาของกำลังพลที่กู้ซื้อบ้านประเภท อทบ. เคหสงเคราะห์ ของหน่วย พล.ร.๕, มทบ.๔๓ และ บชร.๔ เมื่อ ๒๔ พ.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติในการดำเนินการรับ - ส่งมอบอาคาร/สิ่งปลูกสร้างอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง)

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติในการดำเนินการรับ - ส่งมอบอาคาร/สิ่งปลูกสร้างอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) ๗ พื้นที่ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๔ พ.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นหัวหน้าคณะบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลให้กับนักเรียนนายสิบเหล่าทหารสื่อสาร

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นหัวหน้าคณะบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลให้กับนักเรียนนายสิบเหล่าทหารสื่อสาร จำนวน ๑๖๐ นาย ณ พัน นร.รร.ส.สส. จว.ส.ค. เมื่อ ๒๔ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐

รอง เสธ.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอาคารรับรองกองทัพบก (เกียกกาย) ครั้งที่ ๒/๖๕ โดยมี จก.สก.ทบ. เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ VTC

พล.ท. สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา รอง เสธ.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอาคารรับรองกองทัพบก (เกียกกาย) ครั้งที่ ๒/๖๕ โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ VTC ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๔ พ.ค. ๖๕

รอง เสธ.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ครั้งที่ ๒/๖๕ และประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจการฌาปนสถานกองทัพบก โดยมี จก.สก.ทบ. เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ VTC

พล.ท. สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา รอง เสธ.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ครั้งที่ ๒/๖๕ และประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจการฌาปนสถานกองทัพบก โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ VTC ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๔ พ.ค. ๖๕

รอง ผอ.กผค.สก.ทบ. เป็นผู้แทน สก.ทบ. เข้าร่วมคณะทำงานตรวจกิจการทั่วไป โดยมี พล.ท. ชัชพีร์วิทย์ เรนวาลี เป็นหัวหน้าคณะฯ

รอง ผอ.กผค.สก.ทบ. เป็นผู้แทน สก.ทบ. เข้าร่วมคณะทำงานตรวจกิจการทั่วไป โดยมี พล.ท. ชัชพีร์วิทย์ เรนวาลี เป็นหัวหน้าคณะฯ เดินทางไปสอบถามปัญหาของกำลังพลที่กู้ซื้อบ้านประเภท อทบ. เคหสงเคราะห์ ของหน่วย ทภ.๔ จว.น.ศ. เมื่อ ๒๓ พ.ค. ๖๕

นายทหารนักเรียนการกีฬา รุ่นที่ ๔๑ เรียนวิชากีฬาเทควันโด

นายทหารนักเรียนการกีฬา รุ่นที่ ๔๑ เรียนวิชากีฬาเทควันโด ณ โรงฝึกเทควันโด พล.ปตอ. เมื่อ ๒๓ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๘๓๐-๑๕๓๐

นายสิบนักเรียนการกีฬา รุ่นที่ ๓๙ เรียนวิชากีฬาเทเบิลเทนนิส

นายสิบนักเรียนการกีฬา รุ่นที่ ๓๙ เรียนวิชากีฬาเทเบิลเทนนิส ยอดนักเรียน ๒๒ นาย ณ ห้องอเนกประสงค์ กกฬ.สก.ทบ. เมื่อ ๒๓ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๘๓๐-๑๕๓๐

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมซักซ้อมการประชุมบอร์ดกิจการสวัสดิการ ทบ. ภายใต้การกำกับดูแลของ สก.ทบ.

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมซักซ้อมการประชุมบอร์ดกิจการสวัสดิการ ทบ. ภายใต้การกำกับดูแลของ สก.ทบ. ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๓ พ.ค. ๖๕

รอง ผอ.กผค.สก.ทบ. เป็นผู้แทน สก.ทบ. เข้าร่วมคณะทำงานตรวจกิจการทั่วไป โดยมี พล.ท. ชัชพีร์วิทย์ เรนวาลี เป็นหัวหน้าคณะฯ

รอง ผอ.กผค.สก.ทบ. เป็นผู้แทน สก.ทบ. เข้าร่วมคณะทำงานตรวจกิจการทั่วไป โดยมี พล.ท. ชัชพีร์วิทย์ เรนวาลี เป็นหัวหน้าคณะฯ เดินทางไปสอบถามปัญหาของกำลังพลที่กู้ซื้อบ้านประเภท อทบ. เคหสงเคราะห์ ของหน่วย ทภ.๔ จว.น.ศ. เมื่อ ๒๓ พ.ค. ๖๕

นายสิบนักเรียนการกีฬา รุ่นที่ ๓๙ เรียนวิชากีฬาเทเบิลเทนนิส

นายสิบนักเรียนการกีฬา รุ่นที่ ๓๙ เรียนวิชากีฬาเทเบิลเทนนิส ยอดนักเรียน ๒๒ นาย ณ ห้องอเนกประสงค์ กกฬ.สก.ทบ. เมื่อ ๒๐ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๘๓๐-๑๕๓๐

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการจ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการจ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ กผค.สก.ทบ. เมื่อ ๒๐ พ.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมสายงานกำลังพลตามวงรอบ

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมสายงานกำลังพลตามวงรอบ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๐ พ.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานประชุมปรับลดเวลาอนุมัติกู้เงินบำบัดทุกข์

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานประชุมปรับลดเวลาอนุมัติกู้เงินบำบัดทุกข์ ณ ห้องโถงข้างสำนักงาน ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๐ พ.ค. ๖๕

ผอ.กฌป.สก.ทบ. ให้การต้อนรับคณะจาก ธ.กรุงไทย เพื่อประสานการปฏิบัติงานการบริหารงานสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ และการประชาสัมพันธ์งานด้านฌาปนสถาน ทบ.

พ.อ. เชฏฐ กิจวัฒนา ผอ.กฌป.สก.ทบ. ให้การต้อนรับคณะจาก ธ.กรุงไทย เพื่อประสานการปฏิบัติงานการบริหารงานสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ และการประชาสัมพันธ์งานด้านฌาปนสถาน ทบ. เมื่อ ๑๙ พ.ค. ๖๕ เวลา ๑๐๓๐

กกฬ.สก.ทบ. ดำเนินการซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า ในโซน ทภ.๓

กกฬ.สก.ทบ. ดำเนินการซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า ในโซน ทภ.๓ จำนวน ๕ หน่วยดังนี้ ศคบ.บชร.๓, มทบ.๓๒, ป.พัน.๑๗ พล.ร.๗, พัน.ซบร.๒๓ บชร.๓ และ ป.๔ เมื่อ ๑๙ พ.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นหัวหน้าคณะบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลให้กับข้าราชการกลาโหม พลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๙๗

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นหัวหน้าคณะบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลให้กับข้าราชการกลาโหม พลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๙๗ จำนวน ๑๐๔ นาย ณ ห้อง ๔๐๒ รร.รด.ศศท. เวลา ๑๓๐๐-๑๖๐๐

รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นหัวหน้าคณะบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลให้กับข้าราชการกลาโหม พลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๑๐๖

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นหัวหน้าคณะบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลให้กับข้าราชการกลาโหม พลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๑๐๖ จำนวน ๔๓ นาย ณ ห้อง ๔๐๒ รร.รด.ศศท. เวลา ๐๘๐๐-๑๒๐๐

ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่กำลังพลของ ทบ. ที่เสียชีวิตในการปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อย พ.ศ. ๒๕๕๓

พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่กำลังพลของ ทบ. ที่เสียชีวิตในการปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อย พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมี พล.ต. ธวัชชัย ศิริปรุ ที่ปรึกษา จก.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. ร่วมพิธี ณ ฌาปนสถาน ทบ. วัดโสมนัสวิหาร เมื่อ ๑๙ พ.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) ผู้แทน จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมติดตามความคืบหน้ากำหนดแนวทางการใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดหาประโยชน์ระหว่าง สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) กับ ททบ.

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) ผู้แทน จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมติดตามความคืบหน้ากำหนดแนวทางการใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดหาประโยชน์ระหว่าง สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) กับ ททบ. ณ ห้องวิศุกรรมนฤมาน สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) เมื่อ ๑๙ พ.ค. ๖๕

นายทหารนักเรียน การกีฬา รุ่นที่ ๔๑ เรียนวิชากีฬาเทควันโด

นายทหารนักเรียน การกีฬา รุ่นที่ ๔๑ เรียนวิชากีฬาเทควันโด ณ โรงฝึกเทควันโด พล.ปตอ. เมื่อ ๑๘ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๘๓๐-๑๕๓๐

นายสิบนักเรียน การกีฬา รุ่นที่ ๓๙ เรียนวิชากีฬาเทเบิลเทนนิส

นายสิบนักเรียน การกีฬา รุ่นที่ ๓๙ เรียนวิชากีฬาเทเบิลเทนนิส ยอดนักเรียน ๒๒ นาย ณ ห้องอเนกประสงค์ กกฬ.สก.ทบ. เมื่อ ๑๘ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๘๓๐-๑๕๓๐

แผนกที่อยู่อาศัย กสค.สก.ทบ. ดำเนินการรับผู้พักอาศัยตรวจความเรียบร้อยห้องพักอาคารสงเคราะห์ ทบ.(ส่วนกลาง) บางซื่อ

แผนกที่อยู่อาศัย กสค.สก.ทบ. ดำเนินการรับผู้พักอาศัยตรวจความเรียบร้อยห้องพักอาคารสงเคราะห์ ทบ.(ส่วนกลาง) บางซื่อ เมื่อ ๑๗ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐

กผค.สก.ทบ. ได้จัดกำลังพลบริจาคโลหิตเพื่อทดแทนโลหิตที่ขาดแคลนของสภากาชาดไทย

กผค.สก.ทบ. ได้จัดกำลังพลบริจาคโลหิตเพื่อทดแทนโลหิตที่ขาดแคลนของสภากาชาดไทย ณ รพ.วชิรพยาบาล เมื่อ ๑๘ พ.ค. ๖๕ เวลา ๑๐๐๐

พ.ท. อนิรุต กังวาลย์ เป็นประธานในการตรวจสอบการจ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.

พ.ท. อนิรุต กังวาลย์ เป็นประธานในการตรวจสอบการจ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของการจ่ายเงินฌาปนกิจฯ โดยมี พ.อ. กฤษณะ ภูริวัฒนโยธิน รอง ผอ.กฌป.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ กฌป.สก.ทบ. เมื่อ ๑๘ พ.ค. ๖๕

รอง ผอ.กผค.สก.ทบ. เป็นผู้แทน สก.ทบ. เข้าร่วมคณะทำงานตรวจกิจการทั่วไป โดยมี พล.ท. ชัชพีร์วิทย์ เรนวาลี เป็นหัวหน้าคณะฯ

รอง ผอ.กผค.สก.ทบ. เป็นผู้แทน สก.ทบ. เข้าร่วมคณะทำงานตรวจกิจการทั่วไป โดยมี พล.ท. ชัชพีร์วิทย์ เรนวาลี เป็นหัวหน้าคณะฯ เดินทางไปสอบถามปัญหาของกำลังพลที่กู้ซื้อบ้านประเภท อทบ. เคหสงเคราะห์ ของหน่วย นปอ. เมื่อ ๑๘ พ.ค. ๖๕

อาคารรับรองเกษะโกมล ได้ให้การต้อนรับ คุณ วงศ์ ภาวิพัฒน์ และทีมงาน ที่เข้ามาเยี่ยมชมกิจการอาคารรับรองเกษะโกมล

อาคารรับรองเกษะโกมล ได้ให้การต้อนรับ คุณ วงศ์ ภาวิพัฒน์ และทีมงาน ที่เข้ามาเยี่ยมชมกิจการอาคารรับรองเกษะโกมล เพื่อขอทราบข้อมูลต่าง ๆ ของอาคาร เพื่อใช้ประกอบแนวทางในการร่วมพัฒนากิจการของอาคารรับรองเกษะโกมลต่อไป เมื่อ ๑๘ พ.ค. ๖๕

แผนกที่อยู่อาศัย กสค.สก.ทบ. ดำเนินการรับผู้พักอาศัยตรวจความเรียบร้อยห้องพักอาคารสงเคราะห์ ทบ.(ส่วนกลาง) บางซื่อ

แผนกที่อยู่อาศัย กสค.สก.ทบ. ดำเนินการรับผู้พักอาศัยตรวจความเรียบร้อยห้องพักอาคารสงเคราะห์ ทบ.(ส่วนกลาง) บางซื่อ เมื่อ ๑๗ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐

นายทหารนักเรียนการกีฬา รุ่นที่ ๔๑ เรียนวิชากีฬาเทควันโด

นายทหารนักเรียนการกีฬา รุ่นที่ ๔๑ เรียนวิชากีฬาเทควันโด ณ โรงฝึกเทควันโด พล.ปตอ. เมื่อ ๑๗ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๘๓๐-๑๕๓๐

นายสิบนักเรียน การกีฬารุ่นที่ ๓๙ เรียนวิชากีฬาเทเบิลเทนนิส

นายสิบนักเรียน การกีฬารุ่นที่ ๓๙ เรียนวิชากีฬาเทเบิลเทนนิส ยอดนักเรียน ๒๒ นาย ณ ห้องอเนกประสงค์ กกฬ.สก.ทบ. เมื่อ ๑๗ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๘๓๐-๑๕๓๐

กกฬ.สก.ทบ. ดำเนินการซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า พื้นที่ จว.เพชรบูรณ์

กกฬ.สก.ทบ. ดำเนินการซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า พื้นที่ จว.เพชรบูรณ์ จำนวน ๓ หน่วยดังนี้ ม.พัน.๒๘ พล.ม.๙, ส.พัน.๑๑ พล.ม.๑ และ มทบ.๓๖ เมื่อ ๑๗ พ.ค. ๖๕

ผอ.กกฬ.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับสโมสรฟุตบอล อาร์มี่ ยูไนเต็ด

ผอ.กกฬ.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับสโมสรฟุตบอล อาร์มี่ ยูไนเต็ด และหารือแนวทางการยื่นขอจดทะเบียนยกเลิกบริษัท อาร์มี่ ยูไนเต็ด จำกัด ผ่านระบบการประชุม Google Meet กับคุณ จิระ ไพศาลทรัพย์ถาวร ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ณ บก.กกฬ.สก.ทบ. เมื่อ ๑๗ พ.ค. ๖๕ เวลา ๑๔๐๐

จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุม นขต.สก.ทบ. ประจำสัปดาห์ ผ่านระบบ (VTC)

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุม นขต.สก.ทบ. ประจำสัปดาห์ ผ่านระบบ (VTC) ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๗ พ.ค. ๖๕

ผอ.กผค.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการจ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.

พ.อ. สมสกุล วิจิตรภาพ ผอ.กผค.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการจ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ กผค.สก.ทบ. เมื่อ ๑๗ พ.ค. ๖๕

โครงการสินเชื่อ เพื่อการบริหารหนี้ส่วนบุคคล " โดยการให้กู้ยืมเงินจากกิจการ อทบ. ไปชำระหนี้อื่น " (เพื่อการปลดเปลื้องหนี้สิน)

โครงการสินเชื่อ เพื่อการบริหารหนี้ส่วนบุคคล " โดยการให้กู้ยืมเงินจากกิจการ อทบ. ไปชำระหนี้อื่น " (เพื่อการปลดเปลื้องหนี้สิน) สำหรับผู้มีหนี้สินอยู่ในกลุ่มสีแดง (เงินเดือนน้อยกว่า 1/3) ตามบัญชีที่ กพ.ทบ. กำหนด ผ่อนชำระได้ถึง อายุ 60 ปี เริ่มโครงการ พ.ค. 65 สิ้นสุดโครงการ 30 ธ.ค. 65 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกเงินกู้ฯ โทร. 02-657-3730 ถึง 36 Line ID : 0982781883

ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ เงินกู้ อทบ.บำบัดทุกข์ เพิ่มเติม 12 เดือน (ตามความสมัครใจ)

ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ เงินกู้ อทบ.บำบัดทุกข์ เพิ่มเติม 12 เดือน (ตามความสมัครใจ) เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับกำลังพล สำหรับผู้ที่สนใจให้ทำหนังสือแจ้งความประสงค์จากหน่วยต้นสังกัด ส่งถึง สก.ทบ. และ มาทำสัญญาการกู้เงินใหม่ ที่ สก.ทบ. กำหนดระยะเวลาในการยื่นความประสงค์ ขอขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ ภายในวันที่ 30 ธ.ค. 65 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกเงินกู้ฯ โทร. 02-657-3730 ถึง 36 Line ID : 0982781883

การพักชำระหนี้ ต่อเนื่องอีก 10 เดือน ตั้งแต่ มิ.ย.-ธ.ค. 65

การพักชำระหนี้ ต่อเนื่องอีก 10 เดือน ตั้งแต่ มิ.ย.-ธ.ค. 65 ตามความสมัครใจเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกตรวจสอบและติดตามหนี้สิน โทร. 092-275-6321 Line ID : oomsub275

การประชุมจัดการประชุมแนวทางการดำเนินงานพื้นที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต รสก.

รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานการประชุมจัดการประชุมแนวทางการดำเนินงานพื้นที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต รสก. โดยมี ผอ.กผค.สก.ทบ. ,ผอ.กรส.สก.ทบ. ,รอง ผอ.กสม.สก.ทบ. ,ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกับ ผู้แทน บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด เมื่อ ๑๒ พ.ค. ๖๕ เวลา ๑๖๐๐ ณ ห้องประชุม รสก.ทบ. ชั้น ๔

ผอ.กฌป.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. มอบทุนการศึกษาบุตรให้กับกำลังพล กฌป.สก.ทบ.

พ.อ. เชฏฐ กิจวัฒนา ผอ.กฌป.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. มอบทุนการศึกษาบุตรให้กับกำลังพล กฌป.สก.ทบ. เมื่อ ๑๒ พ.ค. ๖๕ เวลา ๑๕๓๐

ผอ.กสม.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. มอบทุนการศึกษาให้กับกำลังพล กสม.สก.ทบ.

พ.อ. ชำนาญ ใจทัน ผอ.กสม.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. มอบทุนการศึกษาให้กับกำลังพล กสม.สก.ทบ. ณ ห้อง V6 สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) เมื่อ ๑๒ พ.ค. ๖๕ เวลา ๑๕๐๐

กสม.สก.ทบ. ได้ดำเนินการประมูลอาหารสด - อาหารแห้ง รอบสอง (การยื่นซองเสนอราคา)

กสม.สก.ทบ. ได้ดำเนินการประมูลอาหารสด - อาหารแห้ง รอบสอง (การยื่นซองเสนอราคา) สำหรับวงรอบการส่ง ๑๖ พ.ค. - ๑๕ ก.ค. ๖๕ เมื่อ ๑๒ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๓๓๐

หน.แผนกกำลังพล กผค.สก.ทบ. เป็นผู้แทน สก.ทบ. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจศพ

พ.ท. จตุรงค์ ป้องเพชร หน.แผนกกำลังพล กผค.สก.ทบ. เป็นผู้แทน สก.ทบ. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจศพ นางอ้อมเดือน ชาตะศิริ มารดาของ ร.ท.หญิง พิมพ์ชนก จันทรฆาฏ พร้อมมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือให้กับกำลังพล ณ วัดบ้านขามใหญ่ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เมื่อ ๑๒ พ.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานชี้แจงวัตถุประสงค์ การบรรยายแผนการดำเนินการเข้าพักและภาพรวมโครงการ อาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) บางซื่อ (รอบเช้า)

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานชี้แจงวัตถุประสงค์ การบรรยายแผนการดำเนินการเข้าพักและภาพรวมโครงการ อาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) บางซื่อ (รอบเช้า) ณ หอประชุมกิตติขจร บก.ทบ. เมื่อ ๑๒ พ.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. ร่วมหารือกับ ธนาคารกรุงไทย เรื่อง MOU ฉบับที่ ๒

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ร่วมหารือกับ ธนาคารกรุงไทย เรื่อง MOU ฉบับที่ ๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๒ พ.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานชี้แจงวัตถุประสงค์ การบรรยายแผนการดำเนินการเข้าพักและภาพรวมโครงการ อาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) บางซื่อ (รอบบ่าย)

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานชี้แจงวัตถุประสงค์ การบรรยายแผนการดำเนินการเข้าพักและภาพรวมโครงการ อาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) บางซื่อ (รอบบ่าย) ณ หอประชุมกิตติขจร บก.ทบ. เมื่อ ๑๒ พ.ค. ๖๕

หก.ธก.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. มอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ ให้กับกำลังพล กธก.สก.ทบ.

พ.อ. กัญจน์ณัฏฐ์ นิลนนท์ หก.ธก.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. มอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ ให้กับกำลังพล กธก.สก.ทบ. ณ ห้องโถง ชั้น ๑ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๒ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๙๓๐

ผอ.กรส.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. มอบทุนการศึกษาบุตรให้กับกำลังพล กรส.สก.ทบ.

พ.อ. สมเกียรติ ถนอมคุ้ม ผอ.กรส.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. มอบทุนการศึกษาบุตรให้กับกำลังพล กรส.สก.ทบ. เมื่อ ๑๒ พ.ค. ๖๕ เวลา ๑๔๐๐

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมงานด้านส่งกำลังบำรุงตามวงรอบ

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมงานด้านส่งกำลังบำรุงตามวงรอบ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๒ พ.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. ร่วมชม และซื้อสินค้าในงาน "เปิดสวนออนทัวร์ ยกสวนเข้ากรุง" ณ ททบ.

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ร่วมชม และซื้อสินค้าในงาน "เปิดสวนออนทัวร์ ยกสวนเข้ากรุง" ณ ททบ. เมื่อ ๑๒ พ.ค. ๖๕

ผอ.กกฬ.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. มอบทุนการศึกษาบุตรกำลังพล กกฬ.สก.ทบ.

พ.อ. นราธิป จันทะแจ้ง ผอ.กกฬ.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. มอบทุนการศึกษาบุตรกำลังพล กกฬ.สก.ทบ. ณ โรงฝึกมวย กกฬ.สก.ทบ. เมื่อ ๑๒ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๘๓๐

ผอ.กผค.สก.ทบ. ได้มอบทุนการศึกษาบุตรให้กับกำลังพล กผค.สก.ทบ.

พ.อ. สมสกุล วิจิตรภาพ ผอ.กผค.สก.ทบ. ได้มอบทุนการศึกษาบุตรให้กับกำลังพล กผค.สก.ทบ. เมื่อ ๑๒ พ.ค. ๖๕

ผอ.กฌป.สก.ทบ. เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพและฌาปนกิจศพ

พ.อ. เชฏฐ กิจวัฒนา ผอ.กฌป.สก.ทบ. เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพและฌาปนกิจศพ น.ส. วรรณี สุวรรณปักษ์ มารดาของ น.ส. รำไพแข ส่งศร พนักงาน กฌป.สก.ทบ. พร้อมมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือให้กับกำลังพล ณ ฌาปนสถาน ทบ. วัดโสมนัสวิหาร เมื่อ ๑๑ พ.ค. ๖๕

นายทหารนักเรียนการกีฬา รุ่นที่ ๔๑ เรียนวิทยาศาสตร์การกีฬา ชีวกลศาสตร์การกีฬา และ การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย

นายทหารนักเรียนการกีฬา รุ่นที่ ๔๑ เรียนวิทยาศาสตร์การกีฬา ชีวกลศาสตร์การกีฬา และ การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. เมื่อ ๑๑ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๘๓๐-๑๖๐๐

นายสิบนักเรียนการกีฬา รุ่นที่ ๓๙ เรียนวิชากีฬาเทควันโด

นายสิบนักเรียนการกีฬา รุ่นที่ ๓๙ เรียนวิชากีฬาเทควันโด ณ โรงฝึกเทควันโด พล.ปตอ. ยอดนักเรียน ๒๒ นาย เมื่อ ๑๑ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๘๓๐-๑๕๓๐

กสค.สก.ทบ. ดำเนินการจัดสถานที่และซักซ้อมการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ สำหรับเตรียมการบรรยายผู้พักอาศัยอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) บางซื่อ

แผนกที่อยู่อาศัย กสค.สก.ทบ. ดำเนินการจัดสถานที่และซักซ้อมการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ สำหรับเตรียมการบรรยายผู้พักอาศัยอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) บางซื่อ ณ หอประชุมกิตติขจร เมื่อ ๑๑ พ.ค. ๖๕ เวลา ๑๖๐๐

รอง ผอ.กผค.สก.ทบ. เป็นผู้แทน สก.ทบ. เข้าร่วมคณะทำงานตรวจกิจการทั่วไป โดยมี พล.ท. ชัชพีร์วิทย์ เรนวาลี เป็นหัวหน้าคณะฯ

รอง ผอ.กผค.สก.ทบ. เป็นผู้แทน สก.ทบ. เข้าร่วมคณะทำงานตรวจกิจการทั่วไป โดยมี พล.ท. ชัชพีร์วิทย์ เรนวาลี เป็นหัวหน้าคณะฯ เดินทางไปสอบถามปัญหาของกำลังพลที่กู้ซื้อบ้านประเภท อทบ. เคหสงเคราะห์ ของหน่วย ณ มทบ.๓๒ จว.ล.ป. เมื่อ ๑๑ พ.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุม นขต.สก.ทบ. ประจำสัปดาห์

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุม นขต.สก.ทบ. ประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๑ พ.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรกำลังพล สก.ทบ.

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรกำลังพล สก.ทบ. ณ ห้องโถง ชั้น ๑ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๑ พ.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมเตรียมแผนงานของกิจการออมทรัพย์

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมเตรียมแผนงานของกิจการออมทรัพย์ ณ ห้องประชุม กอท.สก.ทบ. ชั้น ๓ เมื่อ ๑๑ พ.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมเรื่องการให้บริการ การจัดงานฌาปนกิจราคาถูก และแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ผ่านมา และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมเรื่องการให้บริการ การจัดงานฌาปนกิจราคาถูก และแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ผ่านมา และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ณ ห้องประชุม กผค.สก.ทบ. ชั้น ๕ เมื่อ ๑๑ พ.ค. ๖๕

กกฬ.สก.ทบ. ดำเนินการซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า

กกฬ.สก.ทบ. ดำเนินการซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน ๓ หน่วยดังนี้ มทบ.๔๖, พล.พัฒนา ๔ และ กส.ทบ. เมื่อ ๑๐ พ.ค. ๖๕

ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบคืนโฉนด " คืนความสุขให้กับกำลังพลกองทัพบกและครอบครัว " โดยมี จก.สก.ทบ. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบคืนโฉนด " คืนความสุขให้กับกำลังพลกองทัพบกและครอบครัว " โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ สโมสร ทบ. (ส่วนกลาง) วิภาวดี เมื่อ ๑๐ พ.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. ตรวจความพร้อม และพบปะกำลังพลกองทัพบกและครอบครัวที่มาร่วมพิธีมอบคืนโฉนด " คืนความสุขให้กับกำลังพลกองทัพบกและครอบครัว "

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ตรวจความพร้อม และพบปะกำลังพลกองทัพบกและครอบครัวที่มาร่วมพิธีมอบคืนโฉนด " คืนความสุขให้กับกำลังพลกองทัพบกและครอบครัว " ณ สโมสร ทบ. (ส่วนกลาง) วิภาวดี เมื่อ ๑๐ พ.ค. ๖๕

นายทหารนักเรียนการกีฬา รุ่นที่ ๔๑ เรียนการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

นายทหารนักเรียนการกีฬา รุ่นที่ ๔๑ เรียนวิทยาศาสตร์การกีฬา เรียนการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. เมื่อ ๑๐ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๘๓๐-๑๖๐๐

กกฬ.สก.ทบ. ดำเนินการซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า

กกฬ.สก.ทบ. ดำเนินการซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน ๓ หน่วยดังนี้ มทบ.๑๖, ช.๑ รอ. และ พัน.ช.คมศ.พล.ช. เมื่อ ๙ พ.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. ตรวจความพร้อมและซักซ้อม พิธีมอบคืนโฉนด " คืนความสุขให้กับกำลังพลกองทัพบกและครอบครัว "

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ตรวจความพร้อมและซักซ้อม พิธีมอบคืนโฉนด " คืนความสุขให้กับกำลังพลกองทัพบกและครอบครัว " ณ สโมสร ทบ. (ส่วนกลาง) วิภาวดี เมื่อ ๙ พ.ค. ๖๕

นายทหารนักเรียนการกีฬา รุ่นที่ ๔๑ เรียนวิทยาศาสตร์การกีฬา

นายทหารนักเรียนการกีฬา รุ่นที่ ๔๑ เรียนวิทยาศาสตร์การกีฬา การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การออกกำลังกาย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. เมื่อ ๙ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๘๓๐-๑๖๐๐

นายสิบนักเรียนการกีฬา รุ่นที่ ๓๙ เรียนวิชากีฬาเทควันโด

นายสิบนักเรียนการกีฬา รุ่นที่ ๓๙ เรียนวิชากีฬาเทควันโด ณ โรงฝึกเทควันโด พล.ปตอ. ยอดนักเรียน ๒๒ นาย เมื่อ ๙ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๘๓๐-๑๕๓๐

หน.สง.ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ โควิด-๑๙ ครบ ๑,๐๐๐ ศพ โดยมี รอง จก.สก.ทบ.(๒) ร่วมพิธี

พล.อ. ชาติชาย น้าวแสง หน.สง.ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ โควิด-๑๙ ครบ ๑,๐๐๐ ศพ โดยมี พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) ร่วมพิธี ณ ฌาปนสถาน ทบ. วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต เมื่อ ๙ พ.ค. ๖๕

พล.อ. มหศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ โควิด-๑๙ ครบ ๑,๐๐๐ ศพ โดยมี รอง จก.สก.ทบ.(๑) ร่วมพิธี

พล.อ. มหศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ โควิด-๑๙ ครบ ๑,๐๐๐ ศพ โดยมี พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) ร่วมพิธี ณ ฌาปนสถาน ทบ. วัดอาวุธวิกสิตาราม เมื่อ ๙ พ.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมผู้มาติดต่อราชการ กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมผู้มาติดต่อราชการ กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก เมื่อ ๙ พ.ค. ๖๕

ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ โควิด-๑๙ ครบ ๑,๐๐๐ ศพ โดยมี จก.สก.ทบ ร่วมพิธี

พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ โควิด-๑๙ ครบ ๑,๐๐๐ ศพ โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ ร่วมพิธี ณ ฌาปนสถาน ทบ. วัดโสมนัสวิหาร เมื่อ ๙ พ.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมกำลังพล สก.ทบ. ตรวจเจาะเลือดประจำปี ๒๕๖๕

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมกำลังพล สก.ทบ. ตรวจเจาะเลือดประจำปี ๒๕๖๕ ณ บริเวณโรงอาหาร บก.สก.ทบ. เมื่อ ๙ พ.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิง อรุณี ปริวัติธรรม

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิง อรุณี ปริวัติธรรม ณ ฌาปนสถาน ทบ. วัดโสมนัสวิหาร เมื่อวันที่ ๘ พ.ค. ๖๕ เวลา ๑๗๐๐

จก.สก.ทบ. กรุณาให้เกียรติเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายอภิชาติ ภูผาเดียว ลูกจ้างประจำ กกฬ.สก.ทบ.

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. กรุณาให้เกียรติเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายอภิชาติ ภูผาเดียว ลูกจ้างประจำ กกฬ.สก.ทบ. ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคตับ พร้อมกับมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลืองานศพ ในส่วนของ สก.ทบ. โดยมีผู้บังคับบัญชา และเพื่อนพี่น้องที่ทำงาน ร่วมฟังสวดอภิธรรม ณ วัดอภัยทายาราม (วัดมะกอก) เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๖ พ.ค. ๖๕

ชุดซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้าของ กกฬ.สก.ทบ. ได้ดำเนินการซ่อมลู่วิ่งให้กับหน่วย

วันที่ ๖ พ.ค. ๖๕ ชุดซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้าของ กกฬ.สก.ทบ. ได้ดำเนินการซ่อมลู่วิ่งให้กับหน่วยเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ มทบ.๔๑, มทบ.๔๓, พัน.สบร.๒๔ บชร.๔, พัน.สพ.กระสุน ๒๔ บชร.๔ และ พัน.ขส.๒๔ บชร.๔

จก.สก.ทบ. เป็นประธานการอบรมให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก สวจ.สปท.

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานการอบรมให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก สวจ.สปท. ณ ห้องประชุม กผค.สก.ทบ. ชั้น ๕ เมื่อ ๖ พ.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลกรอบประมาณการ รายได้-รายจ่าย ของกิจการสวัสดิการ ทบ.

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลกรอบประมาณการ รายได้-รายจ่าย ของกิจการสวัสดิการ ทบ. ภายใต้การกำกับดูแลของ สก.ทบ. ณ ห้องประชุมชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๖ พ.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. ประชุมหารือการตั้งจุดบริการประจุไฟฟ้าโซล่าเซลล์ บริเวณ สโมสร ทบ. (ส่วนกลาง) วิภาวดี ร่วมกลับ บริษัท ea

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ประชุมหารือการตั้งจุดบริการประจุไฟฟ้าโซล่าเซลล์ บริเวณ สโมสร ทบ. (ส่วนกลาง) วิภาวดี ร่วมกลับ บริษัท ea ณ ห้องวิศุกรรม สโมสร ทบ. (ส่วนกลาง) วิภาวดี เมื่อ ๖ พ.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. ตรวจความพร้อมการจัดพิธีมอบคืนโฉนด " คืนความสุขให้กับกำลังพลกองทัพบกและครอบครัว "

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ตรวจความพร้อมการจัดพิธีมอบคืนโฉนด " คืนความสุขให้กับกำลังพลกองทัพบกและครอบครัว " ณ สโมสร ทบ. (ส่วนกลาง) วิภาวดี เมื่อ ๖ พ.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารประทวนการกีฬา รุ่นที่ ๓๙

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารประทวนการกีฬา รุ่นที่ ๓๙ ณ โรงฝึกเทควันโด พล.ปตอ. เมื่อ ๖ พ.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลให้กับนักเรียนทหาร นดย. และ นพท.

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลให้กับนักเรียนทหาร นดย. และ นพท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๖ พ.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) ตรวจพิจารณางานซ่อมปรับปรุงตามแผนงานงบบูรณะทรัพย์สินและพบปะคณะกรรมการบริหารพื้นที่ฯ ณ อาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) บางเขน

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) ตรวจพิจารณางานซ่อมปรับปรุงตามแผนงานงบบูรณะทรัพย์สินและพบปะคณะกรรมการบริหารพื้นที่ฯ ณ อาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) บางเขน เมื่อ ๕ พ.ค. ๖๕ เวลา ๑๗๐๐

รอง จก.สก.ทบ.(๑) และคณะ เดินทางไปร่วมตรวจ อาคาร สถานที่ ห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยงของ ททบ. เพื่อพิจารณานำไปจัดหาประโยชน์ร่วมกับสโมสร ทบ.(ส่วนกลาง)

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) และคณะ เดินทางไปร่วมตรวจ อาคาร สถานที่ ห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยงของ ททบ. เพื่อพิจารณานำไปจัดหาประโยชน์ร่วมกับสโมสร ทบ.(ส่วนกลาง) ทั้งนี้เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับทั้ง ๒ กิจการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ทบ. ณ ททบ. เมื่อ ๕ พ.ค. ๖๕

กกฬ.สก.ทบ. จัดชุดซ่อม และได้ดำเนินการซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า ให้กับ มทบ.๔๔

วันที่ ๕ พ.ค. ๖๕ กกฬ.สก.ทบ. จัดชุดซ่อม และได้ดำเนินการซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า ให้กับ มทบ.๔๔

นายทหารชั้นประทวนการกีฬา รุ่นที่ ๓๙ เรียนวิชากีฬาเทควันโด ณ โรงฝึกเทควันโด พล.ปตอ.

วันที่ ๕ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๘๓๐-๑๖๐๐ นายทหารชั้นประทวนการกีฬา รุ่นที่ ๓๙ เรียนวิชากีฬาเทควันโด ณ โรงฝึกเทควันโด พล.ปตอ. ยอดนักเรียน ๒๒ นาย

รอง จก.สก.ทบ. (๒) เป็นประธานประชุมนายทหารประชาสัมพันธ์

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ. (๒) เป็นประธานประชุมนายทหารประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๕ พ.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. ร่วมหารือกับ ททบ. เรื่องการใช้สวัสดิการห้องจัดเลี้ยงของ ททบ.

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ร่วมหารือกับ ททบ. เรื่องการใช้สวัสดิการห้องจัดเลี้ยงของ ททบ. ณ ห้องวิศุกรรม สโมสร ทบ. (ส่วนกลาง) วิภาวดี เมื่อ ๕ พ.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. ตรวจสถานที่จัดพิธีมอบคืนโฉนด " คืนความสุขให้กับกำลังพลกองทัพบกและครอบครัว "

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ตรวจสถานที่จัดพิธีมอบคืนโฉนด " คืนความสุขให้กับกำลังพลกองทัพบกและครอบครัว " ณ สโมสร ทบ. (ส่วนกลาง) วิภาวดี เมื่อ ๕ พ.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารการกีฬา รุ่นที่ ๔๑

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารการกีฬา รุ่นที่ ๔๑ ณ ห้อง VIP 1 ณ สโมสร ทบ. (ส่วนกลาง) วิภาวดี เมื่อ ๕ พ.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลกรอบประมาณการ รายได้ - รายจ่าย ของกิจการสวัสดิการ ทบ. ภายใต้การกำกับดูแลของ สก.ทบ.

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลกรอบประมาณการ รายได้ - รายจ่าย ของกิจการสวัสดิการ ทบ. ภายใต้การกำกับดูแลของ สก.ทบ. เมื่อ ๓ พ.ค. ๖๕

กสม.สก.ทบ. ได้ออกบูทร้านอาหาร (ขนมจีนน้ำยา จำนวน ๔๐๐ ชุด) ณ อาคาร ๒ ส่วนที่ ๓ ชั้น ๔ และ ชั้น ๕ บก.ทบ.

เมื่อวันที่ ๓ พ.ค. ๖๕ กสม.สก.ทบ. ได้ออกบูทร้านอาหาร (ขนมจีนน้ำยา จำนวน ๔๐๐ ชุด) ณ อาคาร ๒ ส่วนที่ ๓ ชั้น ๔ และ ชั้น ๕ บก.ทบ.

จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมพิธีมอบคืนโฉนด " คืนความสุขให้กับกำลังพลกองทัพบกและครอบครัว "

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมพิธีมอบคืนโฉนด " คืนความสุขให้กับกำลังพลกองทัพบกและครอบครัว " ณ ห้องประชุม กอท.สก.ทบ. ชั้น ๓ เมื่อ ๓ พ.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง)

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) ณ ห้องประชุมชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๓ พ.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) พื้นที่ บางซื่อ

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) พื้นที่ บางซื่อ ณ ห้องประชุมชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๓ พ.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑), ผอ.กสม.สก.ทบ., ผอ.กอท.สก.ทบ., ผอ.กรส.สก.ทบ., ผอ.กสค.สก.ทบ. และ ผอ.กฌป.สก.ทบ. เข้าร่วมการประชุมเพื่อกำหนดกรอบค่าใช้จ่าย การจัดสรรกำไรและการดำเนินการเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคาครั้งที่ ๒

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑), ผอ.กสม.สก.ทบ., ผอ.กอท.สก.ทบ., ผอ.กรส.สก.ทบ., ผอ.กสค.สก.ทบ. และ ผอ.กฌป.สก.ทบ. เข้าร่วมการประชุมเพื่อกำหนดกรอบค่าใช้จ่าย การจัดสรรกำไรและการดำเนินการเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคาครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุม สปช.ทบ. ชั้น ๕ เมื่อ ๓ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๙๓๐ โดยมี ผอ.สบง.สปช.ทบ. เป็นประธานการประชุมฯ

รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการชะลอการจ่ายเงินให้กับผู้กู้เงิน อทบ. เพื่อซื้อบ้านในโครงการบ้านธนารักษ์ฯ ของ กส.ทบ.

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการชะลอการจ่ายเงินให้กับผู้กู้เงิน อทบ. เพื่อซื้อบ้านในโครงการบ้านธนารักษ์ฯ ของ กส.ทบ. ณ ห้องโถง ชั้น ๖ สก.ทบ. เมื่อ ๓ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๙๓๐

ผบ.ทบ. เป็นประธานประชุม นขต.ทบ. ครั้งที่ ๕/๖๕ วาระปกติ โดยมี จก.สก.ทบ. เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ VTC

พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานประชุม นขต.ทบ. ครั้งที่ ๕/๖๕ วาระปกติ โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ VTC ณ ห้องประชุมชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๓ พ.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. รับฟัง สตน.ทบ. รายงานผลการตรวจสอบภายใน

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. รับฟัง สตน.ทบ. รายงานผลการตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุมชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒ พ.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมสโมสร ทบ. (ส่วนกลาง) วิภาวดี

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมสโมสร ทบ. (ส่วนกลาง) วิภาวดี เมื่อ ๒ พ.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารเครือดุสิตธานีในการเข้าบริหารงาน สโมสร ทบ. (ส่วนกลาง) วิภาวดี

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารเครือดุสิตธานีในการเข้าบริหารงาน สโมสร ทบ. (ส่วนกลาง) วิภาวดี ณ ห้องวิศุกรรม สโมสร ทบ. เมื่อ ๒ พ.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) เทอดดำริ

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) เทอดดำริ เมื่อ ๒ พ.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) สามเสน

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) สามเสน เมื่อ ๒ พ.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงอาคารรับรอง ทบ. (เกียกกาย)

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงอาคารรับรอง ทบ. (เกียกกาย) เมื่อ ๒ พ.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) บางซื่อ

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) บางซื่อ เมื่อ ๒ พ.ค. ๖๕

การจ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ "จะจ่ายไปยังผู้รับเงินโดยตรง" ไม่ผ่านหน่วยต้นสังกัด

กรมสวัสดิการทหารบก มีข่าวดีมาบอก ปัจจุบันการจ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ "จะจ่ายไปยังผู้รับเงินโดยตรง" ไม่ผ่านหน่วยต้นสังกัด ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับ ผู้รับเงินสงเคราะห์ ได้รับเงินอย่างรวดเร็ว กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก โทร. 02-654-7400 ต่อ 6489, 6491

จก.สก.ทบ. ตรวจสภาพความเสียหายของอาคารสถานที่ จากกรณีลมแรงพายุฝนฟ้าคะนอง ณ อาคารสงเคราะห์ ทบ.(ส่วนกลาง) ท่ามหาราช

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ตรวจสภาพความเสียหายของอาคารสถานที่ จากกรณีลมแรงพายุฝนฟ้าคะนอง ณ อาคารสงเคราะห์ ทบ.(ส่วนกลาง) ท่ามหาราช เมื่อ ๑ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๙๓๐

จก.สก.ทบ. ตรวจสภาพความเสียหาย ของศาลาอัมพรพิสิฏฐ์ ที่ได้รับผลจากพายุฝนตกหนัก ณ ฌาปนสถานกองทัพบก

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ได้เดินทางมาตรวจสภาพความเสียหาย และให้แนวทางในการซ่อม ของศาลาอัมพรพิสิฏฐ์ ที่ได้รับผลจากพายุฝนตกหนัก ณ ฌาปนสถานกองทัพบกวัดโสมนัสวิหาร เมื่อ ๑ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๙๐๐

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมมอบแนวทางการจัดทำแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สก.ทบ.

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมมอบแนวทางการจัดทำแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สก.ทบ. ณ ห้องประชุม บก.สก.ทบ. ชั้น ๖ เมื่อ ๒๙ เม.ย. ๖๕ เวลา ๑๓๓๐

จก.สก.ทบ. มอบคืนโฉนดที่ดินให้กับกำลังพล กองทัพบก และครอบครัว

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. มอบคืนโฉนดที่ดินให้กับกำลังพล กองทัพบก และครอบครัว ณ ห้องโถง ชั้น ๑ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๙ เม.ย. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานประชุมรับฟังการชี้แจง การตรวจงวดงานการก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์ของ สก.ทบ.

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานประชุมรับฟังการชี้แจง การตรวจงวดงานการก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์ของ สก.ทบ. ณ ห้องประชุม กอท.สก.ทบ. ชั้น ๓ เมื่อ ๒๙ เม.ย. ๖๕

กสค.สก.ทบ. จัดกำลังพล ๓ นาย สนับสนุนศูนย์ประสานงานสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)

วันที่ ๒๙ เม.ย. ๖๕ กสค.สก.ทบ. จัดกำลังพล ๓ นาย สนับสนุนศูนย์ประสานงานสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) สายด่วน ๑๓๓๐ ณ รร.ส.สส.

รอง เสธ.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.(วาระพิเศษ) โดยมี จก.สก.ทบ. เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ (Zoom Meeting)

พล.ท. สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา รอง เสธ.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.(วาระพิเศษ) โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๙ เม.ย. ๖๕

นายทหารชั้นประทวนกีฬา รุ่นที่ ๓๙ เรียนวิชากีฬาเทควันโด ณ โรงฝึกเทควันโด พล.ปตอ.

วันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๕ นายทหารชั้นประทวนกีฬา รุ่นที่ ๓๙ เรียนวิชากีฬาเทควันโด ณ โรงฝึกเทควันโด พล.ปตอ.

พ.อ. พสิษฐ์ รัชพลพงศ์ ส่งมอบหน้าที่ ผอ.กรส.สก.ทบ. ให้กับ พ.อ. สมเกียรติ ถนอมคุ้ม ในพิธีรับ - ส่ง หน้าที่ ผอ.กรส.สก.ทบ.

พ.อ. พสิษฐ์ รัชพลพงศ์ ส่งมอบหน้าที่ ผอ.กรส.สก.ทบ. ให้กับ พ.อ. สมเกียรติ ถนอมคุ้ม ในพิธีรับ - ส่ง หน้าที่ ผอ.กรส.สก.ทบ. เมื่อ ๒๘ เม.ย. ๖๕

กผค.สก.ทบ. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อทดแทนโลหิตที่ขาดแคลนของสภากาชาดไทย

กผค.สก.ทบ. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อทดแทนโลหิตที่ขาดแคลนของสภากาชาดไทย ณ รพ.วชิรพยาบาล โดยมีกำลังพลร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๕ นาย เมื่อ ๒๘ เม.ย. ๖๕ เวลา ๑๐๐๐

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ของ สก.ทบ. เพื่อใช้ในการประชุม นขต.ทบ.

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ของ สก.ทบ. เพื่อใช้ในการประชุม นขต.ทบ. ณ ห้องประชุมชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๘ เม.ย. ๖๕ เวลา ๑๔๕๐

รอง จก.สก.ทบ.(๑) ให้การต้อนรับ รอง จก.จบ.(๑) ตรวจเยี่ยมการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน สก.ทบ.

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) ให้การต้อนรับ พ.อ. นฤดล สุขมา รอง จก.จบ.(๑) ตรวจเยี่ยมการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน สก.ทบ. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๕ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๘ เม.ย. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๘ เม.ย. ๖๕

พ.อ. สมเกียรติ ถนอมคุ้ม ส่งมอบหน้าที่ ผอ.กสม.สก.ทบ. ให้กับ พ.อ. ชำนาญ ใจทัน ในพิธีรับ - ส่ง หน้าที่ ผอ.กสม.สก.ทบ.

พ.อ. สมเกียรติ ถนอมคุ้ม ส่งมอบหน้าที่ ผอ.กสม.สก.ทบ. ให้กับ พ.อ. ชำนาญ ใจทัน ในพิธีรับ - ส่ง หน้าที่ ผอ.กสม.สก.ทบ. เมื่อ ๒๘ เม.ย. ๖๕

พ.อ. สมสกุล วิจิตรภาพ ส่งมอบหน้าที่ ผอ.กสค.สก.ทบ. ให้กับ พ.อ. พสิษฐ์ รัชพลพงศ์ ในพิธีรับ - ส่ง หน้าที่ ผอ.กสค.สก.ทบ.

พ.อ. สมสกุล วิจิตรภาพ ส่งมอบหน้าที่ ผอ.กสค.สก.ทบ. ให้กับ พ.อ. พสิษฐ์ รัชพลพงศ์ ในพิธีรับ - ส่ง หน้าที่ ผอ.กสค.สก.ทบ. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๔ กสค.สก.ทบ. เมื่อ ๒๘ เม.ย. ๖๕

พ.อ. ชำนาญ ใจทัน ส่งมอบหน้าที่ ผอ.กผค.สก.ทบ. ให้กับ พ.อ. สมสกุล วิจิตรภาพ ในพิธีรับ - ส่ง หน้าที่ ผอ.กผค.สก.ทบ.

พ.อ. ชำนาญ ใจทัน ส่งมอบหน้าที่ ผอ.กผค.สก.ทบ. ให้กับ พ.อ. สมสกุล วิจิตรภาพ ในพิธีรับ - ส่ง หน้าที่ ผอ.กผค.สก.ทบ. เมื่อ ๒๘ เม.ย. ๖๕

กฌป.สก.ทบ. จัดกำลังพล ๓ นาย สนับสนุนศูนย์ประสานงานสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)

วันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๕ กฌป.สก.ทบ. จัดกำลังพล ๓ นาย สนับสนุนศูนย์ประสานงานสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) สายด่วน ๑๓๓๐ ณ รร.ส.สส.

กำลังพลแผนกที่อยู่อาศัย กสค.สก.ทบ ได้ทาสีป้ายจราจรในพื้นที่เกียกกาย

วันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๕ กำลังพลแผนกที่อยู่อาศัย กสค.สก.ทบ ได้ทาสีป้ายจราจรในพื้นที่เกียกกาย

นายทหารชั้นประทวนกีฬา รุ่นที่ ๓๙ เรียนวิชาจิตวิทยาการกีฬา และเรียนการนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

วันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๕ นายทหารชั้นประทวนกีฬา รุ่นที่ ๓๙ เรียนวิชาจิตวิทยาการกีฬา และเรียนการนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นผู้แทน สก.ทบ. ให้การต้อนรับคณะสำรวจความต้องการซ่อมที่พักอาศัยของกำลังพลชั้นผู้น้อยในพื้นที่ส่วนกลาง ณ อาคารสงเคราะห์ ทบ.(ส่วนกลาง) สามเสน

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นผู้แทน สก.ทบ. ให้การต้อนรับคณะสำรวจความต้องการซ่อมที่พักอาศัยของกำลังพลชั้นผู้น้อยในพื้นที่ส่วนกลาง ณ อาคารสงเคราะห์ ทบ.(ส่วนกลาง) สามเสน และพื้นที่ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ในพื้นที่ส่วนกลาง ณ อาคารสงเคราะห์ ทบ.(ส่วนกลาง) เกียกกาย เมื่อ ๒๗ เม.ย. ๖๕ เวลา ๑๐๐๐

ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมกรมฝ่ายกิจการพิเศษสายงานกำลังพล โดยมี จก.สก.ทบ. ร่วมประชุม

พล.อ. เจริญชัย หินเธาว์ ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมกรมฝ่ายกิจการพิเศษสายงานกำลังพล โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๒๔๑ บก.ทบ. เมื่อ ๒๗ เม.ย. ๖๕ เวลา ๑๐๐๐

จก.สก.ทบ. ให้การต้อนรับคณะสำรวจความต้องการซ่อมที่พักอาศัยของกำลังพลชั้นผู้น้อยในพื้นที่ส่วนกลาง ณ อาคารสงเคราะห์ ทบ.(ส่วนกลาง) ประชานิเวศน์

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ให้การต้อนรับคณะสำรวจความต้องการซ่อมที่พักอาศัยของกำลังพลชั้นผู้น้อยในพื้นที่ส่วนกลาง ณ อาคารสงเคราะห์ ทบ.(ส่วนกลาง) ประชานิเวศน์ เมื่อ ๒๗ เม.ย. ๖๕ เวลา ๑๕๐๐

รอง จก.สก.ทบ.(๑) นำคณะทหารช่างจาก กองพันทหารช่างที่ ๖๐๒ กรมทหารช่างที่ ๑๑ เข้าสำรวจในการปรับปรุง อาคารรับรอง ทบ. (เกียกกาย)

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) นำคณะทหารช่างจาก กองพันทหารช่างที่ ๖๐๒ กรมทหารช่างที่ ๑๑ เข้าสำรวจในการปรับปรุง อาคารรับรอง ทบ. (เกียกกาย) เมื่อ ๒๗ เม.ย. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) นำบริษัทเบ็ญจมาศ จำกัด เข้าสำรวจในการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบอาคารสงเคราะห์กองทัพบก (ส่วนกลาง) เกียกกาย

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) นำบริษัทเบ็ญจมาศ จำกัด เข้าสำรวจในการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบอาคารสงเคราะห์กองทัพบก (ส่วนกลาง) เกียกกาย เมื่อ ๒๗ เม.ย. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมงานด้านส่งกำลังบำรุงตามวงรอบ

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมงานด้านส่งกำลังบำรุงตามวงรอบ ณ ห้องประชุมชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๗ เม.ย. ๖๕

กอท.สก.ทบ. จัดกำลังพล ๓ นาย สนับสนุนศูนย์ประสานงานสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)

วันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๕ กอท.สก.ทบ. จัดกำลังพล ๓ นาย สนับสนุนศูนย์ประสานงานสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) สายด่วน ๑๓๓๐ ณ รร.ส.สส.

สิทธิที่จะได้รับเมื่อนายทหารชั้นประทวนเสียชีวิต

"ทหารชั้นผู้น้อยสูญเสีย" สิทธิที่จะได้รับเมื่อนายทหารชั้นประทวนเสียชีวิต

การยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ กองทัพบก

การยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ กองทัพบก ของ สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทัพบก

รอง เสธ.ทบ. (๑) เป็นประธานประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานของกิจการสวัสดิการของ ทบ. ที่อยู่ในการกำกับดูแลของ รอง เสธ.ทบ. (๑) โดยมี จก.สก.ทบ. ร่วมประชุม ผ่านระบบ (VTC)

พล.ท. สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา รอง เสธ.ทบ. (๑) เป็นประธานประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานของกิจการสวัสดิการของ ทบ. ที่อยู่ในการกำกับดูแลของ รอง เสธ.ทบ. (๑) โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ร่วมประชุม ผ่านระบบ (VTC) ณ ห้องประชุมชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๖ เม.ย. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานชี้แจงการดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงานการช่วยเหลือกำลังพล ทบ.

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานชี้แจงการดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงานการช่วยเหลือกำลังพล ทบ. ในสายงานที่รับผิดชอบ ให้ได้รับความช่วยเหลือโดยเร็ว ณ ห้องประชุมชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๕ เม.ย. ๖๕

จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมการจัดชุดสวัสดิการเคลื่อนที่ของ กรส.สก.ทบ. ณ หอประชุมกรมสรรพาวุธทหารบก

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมการจัดชุดสวัสดิการเคลื่อนที่ของ กรส.สก.ทบ. ณ หอประชุมกรมสรรพาวุธทหารบก เมื่อ ๒๕ เม.ย. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมตรวจสอบการบริหารงานกองทุน สก.ทบ.

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมตรวจสอบการบริหารงานกองทุน สก.ทบ. ณ ห้องประชุมชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๕ เม.ย. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุม นขต.สก.ทบ. ประจำสัปดาห์ ผ่านระบบ (VTC)

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุม นขต.สก.ทบ. ประจำสัปดาห์ ผ่านระบบ (VTC) ณ ห้องประชุมชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๕ เม.ย. ๖๕

กสค.สก.ทบ. จัดกำลังพล ๓ นาย สนับสนุนศูนย์ประสานงานสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)

วันที่ ๒๔ เม.ย. ๖๕ กสค.สก.ทบ. จัดกำลังพล ๓ นาย สนับสนุนศูนย์ประสานงานสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) สายด่วน ๑๓๓๐ ณ รร.ส.สส.

กฌป.สก.ทบ. จัดกำลังพล ๓ นาย สนับสนุนศูนย์ประสานงานสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)

วันที่ ๒๓ เม.ย. ๖๕ กฌป.สก.ทบ. จัดกำลังพล ๓ นาย สนับสนุนศูนย์ประสานงานสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) สายด่วน ๑๓๓๐ ณ รร.ส.สส.

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอาคารสงเคราะห์ ทบ.(ส่วนกลาง) พื้นที่ เกียกกาย

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอาคารสงเคราะห์ ทบ.(ส่วนกลาง) พื้นที่ เกียกกาย ณ ห้องประชุม กสค.สก.ทบ. ชั้น ๔ เมื่อ ๒๒ เม.ย. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับการตรวจกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๕

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับการตรวจกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๒ เม.ย.๖๕

ผอ.กอท.สก.ทบ. เป็นผู้แทนมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ฯ (คลอดบุตร )

พ.อ. ประจง เกียรติรัศมี ผอ.กอท.สก.ทบ. เป็นผู้แทนมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ฯ (คลอดบุตร ) ให้กับ จ.ส.อ.หญิง เพชรรัตน์ อิ่มแสงรัตน์ เมื่อ ๒๑ เม.ย. ๖๕

กอท.สก.ทบ. จัดกำลังพล ๓ นาย สนับสนุนศูนย์ประสานงานสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)

วันที่ ๒๒ เม.ย. ๖๕ กอท.สก.ทบ. จัดกำลังพล ๓ นาย สนับสนุนศูนย์ประสานงานสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) สายด่วน ๑๓๓๐ ณ รร.ส.สส.

รอง จก.สก.ทบ. (๒) เป็นประธานการประชุมเรื่องแนวทางแก้ไขปัญหาการตรวจสอบหนี้สินกำลังพล ทบ. ขอลาออกจากราชการ

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ. (๒) เป็นประธานการประชุมเรื่องแนวทางแก้ไขปัญหาการตรวจสอบหนี้สินกำลังพล ทบ. ขอลาออกจากราชการ โดยเชิญผู้แทนจาก กอท.สก.ทบ, กรส.สก.ทบ. และ กสค.สก.ทบ. เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม กธก.สก.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย. ๖๕ เวลา ๑๓๓๐

ผอ.กสค.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมแผนการดำเนินงานส่งมอบอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง)

พ.อ. สมสกุล วิจิตรภาพ ผอ.กสค.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมแผนการดำเนินงานส่งมอบอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) และความรับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยก่อนเชิญหน่วยรับผิดชอบร่วมหารือ ณ ห้องประชุม กสค.สก.ทบ. ชั้น ๔ เมื่อ ๒๑ เม.ย. ๖๕

จก.สก.ทบ. รับฟังคณะชุดตรวจ สตน.ทบ. รายงานผลการตรวจสอบภายในการฌาปนกิจสงเคราะห์ และกิจการฌาปนสถาน ทบ.

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. รับฟังคณะชุดตรวจ สตน.ทบ. รายงานผลการตรวจสอบภายในการฌาปนกิจสงเคราะห์ และกิจการฌาปนสถาน ทบ. ณ ห้องประชุมชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๑ เม.ย. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับการตรวจกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับการตรวจกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๐ เม.ย. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานลดการใช้พลังงาน ของ สก.ทบ. ครั้งที่ ๔/๖๕

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานลดการใช้พลังงาน ของ สก.ทบ. ครั้งที่ ๔/๖๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อวันพุธที่ ๒๐ เม.ย. ๖๕ เวลา ๐๙๓๐

รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรนายทหารประทวนการกีฬา รุ่นที่ ๓๙

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรนายทหารประทวนการกีฬา รุ่นที่ ๓๙ ณ ห้อง VIP 1 สโมสร ทบ. (ส่วนกลาง) วิภาวดี เมื่อ ๒๐ เม.ย. ๖๕

การประชุมติดตามการพัฒนากิจการ อทบ. ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ร่วมประชุม

พล.อ. มหศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา หัวหน้าคณะทำงานด้านกำลังพล เป็นประธานการประชุมติดตามการพัฒนากิจการ อทบ. ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๙ เม.ย. ๖๕

กสค.สก.ทบ. จัดกำลังพล ๓ นาย สนับสนุนศูนย์ประสานงานสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)

วันที่ ๑๙ เม.ย. ๖๕ กสค.สก.ทบ. จัดกำลังพล ๓ นาย สนับสนุนศูนย์ประสานงานสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) สายด่วน ๑๓๓๐ ณ รร.ส.สส.

กฌป.สก.ทบ. จัดกำลังพล ๓ นาย สนับสนุนศูนย์ประสานงานสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)

วันที่ ๑๘ เม.ย. ๖๕ กฌป.สก.ทบ. จัดกำลังพล ๓ นาย สนับสนุนศูนย์ประสานงานสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) สายด่วน ๑๓๓๐ ณ รร.ส.สส.

จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุม นขต.สก.ทบ. ประจำสัปดาห์ ผ่านระบบ (VTC)

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุม นขต.สก.ทบ. ประจำสัปดาห์ ผ่านระบบ (VTC) ณ ห้องประชุมชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๘ เม.ย. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับการตรวจกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับการตรวจกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๘ เม.ย. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมการประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานของกิจการสวัสดิการของ ทบ.

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมการประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานของกิจการสวัสดิการของ ทบ. ที่อยู่ในการกำกับดูแลของ รอง เสธ.ทบ.(๑) ตลอดจนมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๒ เม.ย. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุม นขต.สก.ทบ. ประจำสัปดาห์

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุม นขต.สก.ทบ. ประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุมชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๒ เม.ย. ๖๕

กอท.สก.ทบ. จัดกำลังพล ๓ นาย สนับสนุนศูนย์ประสานงานสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)

วันที่ ๑๒ เม.ย. ๖๕ กอท.สก.ทบ. จัดกำลังพล ๓ นาย สนับสนุนศูนย์ประสานงานสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) สายด่วน ๑๓๓๐ ณ รร.ส.สส.

กำลังพลและครอบครัวของกองทัพบกทุกระดับ สามารถใช้บริการ ฌาปนสถานกองทัพบก ในราคา "สวัสดิการ"

กำลังพลและครอบครัวของกองทัพบกทุกระดับ สามารถใช้บริการ ฌาปนสถานกองทัพบก ในราคา "สวัสดิการ"

รอง จก.สก.ทบ.(๒) กรุณาตรวจเยี่ยม กอท.สก.ทบ.

รอง จก.สก.ทบ.(๒) กรุณาตรวจเยี่ยม กอท.สก.ทบ. โดยมี ผอ.กอท.สก.ทบ. และ หน.นขต.กอท.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ ตลอดจนจัดบรรยายสรุป, ตอบข้อซักถาม และรับมอบแนวทางปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม กอท.ฯ ชั้น ๓ เมื่อ ๑๑ เม.ย. ๖๕ เวลา ๑๔๐๐

รอง จก.สก.ทบ.(๑) นำคณะ ช.พัน.๖๐๒ เข้าตรวจเพื่อเตรียมการปรับปรุงอาคารรับรอง ทบ.(เกียกกาย)

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) นำคณะ ช.พัน.๖๐๒ เข้าตรวจเพื่อเตรียมการปรับปรุงอาคารรับรอง ทบ.(เกียกกาย) เมื่อ ๑๑ เม.ย. ๖๕

กสค.สก.ทบ. จัดกำลังพล ๓ นาย สนับสนุนศูนย์ประสานงานสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)

วันที่ ๙ เม.ย. ๖๕ กสค.สก.ทบ. จัดกำลังพล ๓ นาย สนับสนุนศูนย์ประสานงานสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) สายด่วน ๑๓๓๐ ณ รร.ส.สส.

การประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานของกิจการสวัสดิการของ ทบ.

การประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานของกิจการสวัสดิการของ ทบ. ที่อยู่ในการกำกับดูแลของ รอง เสธ.ทบ.(๑) ตลอดจนมอบนโยบายการปฏิบัติงานเมื่อวันศุกร์ที่ ๘ เม.ย. ๖๕ เวลา ๑๕๔๐ ณ ห้องประชุม สก.ทบ. ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. โดยมี รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็น ประธานการประชุมฯ และมีหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ

การประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานของกิจการสวัสดิการของ ทบ.

การประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานของกิจการสวัสดิการของ ทบ. ที่อยู่ในการกำกับดูแลของ รอง เสธ.ทบ.(๑) ตลอดจนมอบนโยบายการปฏิบัติงาน เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ เม.ย. ๖๕ เวลา ๑๕๔๐ ณ ห้องประชุม สก.ทบ. ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. โดยมี จก.สก.ทบ. เป็น ประธานการประชุมฯ และมีหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ

ผอ.กกฬ.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมชี้แจงแผนการซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้าฯ ให้กับหน่วยทหาร จำนวน ๗๘ หน่วย ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Zoom Meetings)

พ.อ. นราธิป จันทะแจ้ง ผอ.กกฬ.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมชี้แจงแผนการซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้าฯ ให้กับหน่วยทหาร จำนวน ๗๘ หน่วย ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Zoom Meetings) ในวันศุกร์ที่ ๘ เม.ย. ๖๕ เวลา ๑๐๐๐ ณ ห้องประชุม กกฬ.สก.ทบ. อาคารกำลังเอก

ผอ.กกฬ.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมชี้แจงรับทราบการปฏิบัติงานของ นขต.กกฬ.สก.ทบ

ผอ.กกฬ.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมชี้แจงรับทราบการปฏิบัติงานของ นขต.กกฬ.สก.ทบ ณ ห้องประชุม กกฬ.สก.ทบ. เมื่อ ๘ เม.ย. ๖๕ เวลา ๑๓๓๐

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุม เตรียมการรับการตรวจกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๕

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุม เตรียมการรับการตรวจกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ บก.สก.ทบ เมื่อ ๘ เม.ย. ๖๕

กฌป.สก.ทบ. จัดกำลังพล ๓ นาย สนับสนุนศูนย์ประสานงานสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)

วันที่ ๘ เม.ย. ๖๕ กฌป.สก.ทบ. จัดกำลังพล ๓ นาย สนับสนุนศูนย์ประสานงานสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) สายด่วน ๑๓๓๐ ณ รร.ส.สส.

ประชุม นขต.ทบ. ครั้งที่ ๔/๖๕ วาระปกติ

พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานประชุม นขต.สก.ทบ. ครั้งที่ ๔/๖๕ วาระปกติ โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ VTC ณ ห้องประชุมชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๘ เม.ย. ๖๕

จก.สก.ทบ. รับฟังรายงานผลการดำเนินงานการตรวจสอบภายใน, การควบคุมภายใน, และการตรวจสอบทางการเงิน

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. รับฟังรายงานผลการดำเนินงานการตรวจสอบภายใน, การควบคุมภายใน, และการตรวจสอบทางการเงิน ณ ห้องประชุมชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๘ เม.ย. ๖๕

ประชุมส่งมอบงานก่อสร้างที่พักแฟลตสวัสดิการ ทบ. (ส่วนกลาง) พื้นที่บางซื่อ

ผอ.กสค.สก.ทบ./ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ประชุมส่งมอบงานก่อสร้างที่พักแฟลตสวัสดิการ ทบ. (ส่วนกลาง) พื้นที่บางซื่อ เมื่อ 7 เม.ย.65

ผอ.กสค.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ นาย สมหวัง ดีพุ่ม บิดาของ จ.ส.อ. ศักดิ์สยาม ดีพุ่ม กสค.สก.ทบ. (แผนกบำรุงขวัญ) ตำแหน่ง ช่างทาสี ณ วัดลาดปลาเค้า

พ.อ. สมสกุล วิจิตรภาพ ผอ.กสค.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ นาย สมหวัง ดีพุ่ม บิดาของ จ.ส.อ. ศักดิ์สยาม ดีพุ่ม กสค.สก.ทบ. (แผนกบำรุงขวัญ) ตำแหน่ง ช่างทาสี ณ วัดลาดปลาเค้า บางเขน กทม. ศาลา ๑ เมื่อวันที่ ๕ เม.ย. ๖๕ เวลา ๑๕๐๐

การประชุมคณะกรรมการพัฒนากิจการสวัสดิการกองทัพบก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

พล.อ. เจริญชัย หินเธาว์ ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนากิจการสวัสดิการกองทัพบก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ เม.ย. ๖๕ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทบ.(๑) อาคาร ๑ ชั้น B บก.ทบ. โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ., พ.อ.ชำนาญ ใจทัน ผอ.กผค.สก.ทบ. และ พ.อ.เชฏฐ กิจวัฒนา ผอ.กฌป.สก.ทบ. เข้าร่วมการประชุมฯ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเชิงปฏิบัติการระหว่าง กองทัพบกและ การกีฬาแห่งประเทศไทย

วันอังคารที่ ๕ เม.ย. ๖๕ ณ ห้อง ๒๒๑ บก.ทบ. ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเชิงปฏิบัติการระหว่าง กองทัพบกและ การกีฬาแห่งประเทศไทย

รอง จก.สก.ทบ.(๑) ตรวจเยี่ยม อาคารรับรอง ทบ. (เกียกกาย) และอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) พื้นที่ เกียกกาย

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) ตรวจเยี่ยม อาคารรับรอง ทบ. (เกียกกาย) และอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) พื้นที่ เกียกกาย เมื่อ ๕ เม.ย. ๖๕

สตน.ทบ. เข้าพบ จก.สก.ทบ. เพื่อเข้ารับฟังคำชี้แจงและต้อนรับการเข้าตรวจประจำปี ๖๔

เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ เม.ย. ๖๕ สตน.ทบ. เข้าพบ จก.สก.ทบ. เพื่อเข้ารับฟังคำชี้แจงและต้อนรับการเข้าตรวจประจำปี ๖๔

รอง จก.สก.ทบ.(๑) ตรวจเยี่ยม กสค.สก.ทบ.

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) ตรวจเยี่ยม กสค.สก.ทบ. ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ กสค.สก.ทบ. เมื่อ ๔ เม.ย. ๖๕

กสค.สก.ทบ. จัดกำลังพล ๓ นาย สนับสนุนศูนย์ประสานงานสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)

วันที่ ๔ เม.ย. ๖๕ กสค.สก.ทบ. จัดกำลังพล ๓ นาย สนับสนุนศูนย์ประสานงานสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) สายด่วน ๑๓๓๐ ณ รร.ส.สส.

กฌป.สก.ทบ. จัดกำลังพล ๓ นาย สนับสนุนศูนย์ประสานงานสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)

วันที่ ๓ เม.ย. ๖๕ กฌป.สก.ทบ. จัดกำลังพล ๓ นาย สนับสนุนศูนย์ประสานงานสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) สายด่วน 1330 ณ รร.ส.สส.

กอท.สก.ทบ. จัดกำลังพล ๓ นาย สนับสนุนศูนย์ประสานงานสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)

วันที่ ๒ เม.ย. ๖๕ กอท.สก.ทบ. จัดกำลังพล ๓ นาย สนับสนุนศูนย์ประสานงานสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) สายด่วน 1330 ณ รร.ส.สส.

พล.ท. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน ส่งมอบหน้าที่ จก.สก.ทบ. ให้กับ พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. (ท่านใหม่) เนื่องในพิธีรับ - ส่ง หน้าที่ จก.สก.ทบ.

พล.ท. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน ส่งมอบหน้าที่ จก.สก.ทบ. ให้กับ พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. (ท่านใหม่) เนื่องในพิธีรับ - ส่ง หน้าที่ จก.สก.ทบ. ณ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑ เม.ย. ๖๕