ยกเลิกโครงการปืนสั้นเพื่อสวัสดิการกองบัพบก

โดย กรมสวัสดิการทหารบก


เนื่องจาก โครงการปืนสั้นเพื่อสวัสดิการ ทบ. ปัจจุบันได้ยุติการดำเนินการ
โดยกำลังพลที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถขอรับเงินคืนได้
และเพื่อความสะดวกและรวดเร็ด สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

ขั้นตอนการขอรับเงินคืน
แบบฟอร์มขอรับเงินคืน