awd-rta.com - /download/purchase/


[To Parent Directory]

1/29/2021 11:43 AM 310761 จ.14-62 จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการสวัสดิการข้าราชการกองทัพบก ประจำปี 2562 ให้ กผค.สกงทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 51,600 บาท ลง 9 ม.ค. 62.pdf
1/29/2021 11:42 AM 312093 จ.16-62 จ้างเปลี่ยนหน้ากากเครื่องปรับอากาศบ้านพักรับรอง ทบ. หมายเลข 253-54 ให้ กสค.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 34,775 บาท ลง 23 เม.ย. 62.pdf
1/29/2021 11:41 AM 311482 จ.17-62 จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องปรับอากาศ บ้านพักรับรอง ทบ. หมายเลข253-54 ให้ กสค.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 65,912 บาท ลง 24 เม.ย. 62.pdf
1/29/2021 11:41 AM 312834 จ.18-62 จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงคันขอบฟุตบาต (เสริมเหล็ก) ถนนรอบสนามกีฬา ทบ. ให้ กกฬ.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 57,780 บาท ลง 23 เม.ย. 62.pdf
1/29/2021 12:05 PM 266880 จ.24-62 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาส ให้ กผค.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 24,824 บาท ลง 17 มิ.ย. 62.pdf
1/29/2021 11:42 AM 276761 จ.25-62 จ้างซ่อมยานพาหนะใช้ในราชการ ให้ กธก.สก.ทบ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 16,560 บาท ลง 17 มิ.ย. 62.pdf
1/29/2021 12:06 PM 267409 จ.27-62 จ้างซ่อมยานพาหนะใช้ในราชการ ให้ กธก.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 58,333 บาท ลง 18 ก.ค. 62.pdf
1/29/2021 11:42 AM 326908 จ.30-62 จ้างทำของที่ระลึก เพื่อนำไปมอบให้กัะบโรงเรียนสัตหีบที่เดินทางไปศึกษาดูงาน และจัดสัมมนา ให้ กสค.สก.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 5,000 บาท ลง 25 มี.ค. 62.pdf
1/28/2021 11:04 AM 286937 จัดซื้อผืนธงชาติ ประจำปี 2563 ให้ กสค.สก.ทบ. วงเงิน 8,850 บาท ลง15 เม.ย. 63.pdf
1/28/2021 9:32 AM 308836 จัดซื้อผืนธงสัญลักษณ์ตั้งใช้ในงานประจำ บก.สก.ทบ. ประจำปี 2563 วงเงิน 9,000 บาท ลง 26 มิ.ย. 63.pdf
1/28/2021 1:04 PM 295531 จัดซื้อยานพาหนะใช้ในราชการ ประจำปี 2563 ให้ กธก.สก.ทบ. วงเงิน 16,560 บาท ลง 28 ก.พ. 63.pdf
1/28/2021 9:31 AM 355343 จัดซื้อวัสดุ กิจกรรมป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ วงเงิน 10,000 บาท ลง 8 มิ.ย. 63.pdf
1/28/2021 9:31 AM 333834 จัดซื้อวัสดุ กิจกรรมป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 วงเงิน 10,000 บาท ลง 8 มิ.ย. 63.pdf
1/28/2021 1:02 PM 308836 จัดซื้อวัสดุกิจกรรมป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 การค้นหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดในหน่วยทหาร ให้ กผค.สก.ทบ. วงเงิน 10,000 บาท ลง 14 ก.พ. 63.pdf
1/28/2021 1:03 PM 347963 จัดซื้อวัสดุกิจกรรมป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการ ให้ กผค.สก.ทบ. วงเงิน 10,000 บาท ลง 14 ก.พ. 2563.pdf
1/28/2021 10:43 AM 292927 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน งวดที่ 2 ประจำปี 2563 ให้ กง.สก.ทบ. วงเงิน 20,000 บาท ลง 22 เม.ย. 63.pdf
1/28/2021 11:04 AM 293966 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน งวดที่ 2 ประจำปี 2563 ให้ กกฬ.สก.ทบ. วงเงิน 20,000 บาท ลง 31 มี.ค. 63.pdf
1/28/2021 11:05 AM 297397 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน งวดที่ 2 ประจำปี 2563 ให้ กสค.สก.ทบ.วงเงิน 8,863 บาท ลง 20 มี.ค. 63.pdf
1/28/2021 11:04 AM 298614 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน งวดที่ 2 ประจำปี 2563 ให้ งบประมาณ สก.ทบ. วงเงิน 20,002 บาท ลง 22 เม.ย. 63.pdf
1/28/2021 10:04 AM 287609 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน งวดที่ 2 วงเงิน 45,000 บาท ลง 28 พ.ค. 63.pdf
1/28/2021 9:32 AM 294680 จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว งวดที่ 2 ประจำปี 2563 วงเงิน 15,149 บาท ลง 26 มิ.ย. 63.pdf
1/28/2021 9:19 AM 620587 จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุบ้านงานครัว งวดที่ 2 ประจำปี 2563 วงเงิน 45,000 บาท ลง 8 มิ.ย. 63.pdf
1/28/2021 11:05 AM 315650 จัดซื้อวัสดุในการจัดเลี้ยงรับรองในวันกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้ กสม.สก.ทบ. วงเงิน 10,000 บาท ลง 20 มี.ค. 63.pdf
1/28/2021 10:44 AM 309267 จัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา รายการตรวจเยี่ยม รร.ทบอ. ประจำปี 2563 ให้ กสค.สก.ทบ. วงเงิน 63,119 บาท ลง 22 เม.ย 63.pdf
1/28/2021 10:05 AM 304313 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา รายการตรวจเยี่ยม รร.ทบอ ประจำปี 2563 วงเงิน 96,000 บาท ลง 22 เม.ย. 63.pdf
1/29/2021 10:35 AM 275830 จ้างซ่อมยานพาหนะของหน่วย ให้ กกฬ.สก.ทบ. วงเงิน 13,010 บาท ลง 31 ม.ค. 63.pdf
1/29/2021 11:05 AM 300644 จ้างซ่อมยานพาหนะใช้ในราชการ หมายเลข ทบ. 18817 ให้ กธก.สก.ทบ. วงเงิน 16,652.71 บาท ลง 24 ก.ค. 63.pdf
1/29/2021 10:39 AM 290857 จ้างซ่อมยานพาหนะใช้ในราชการ หมายเลข ทบ. 18818 ให้ กธก.สก.ทบ. วงเงิน 5,000 บาท ลง 20 ก.ค. 63.pdf
1/29/2021 10:36 AM 283732 จ้างซ่อมยานพาหนะใช้ในราชการ ให้ กธก.สก.ทบ. วงเงิน 16,560 บาท ลง 28 พ.ค. 63.pdf
1/29/2021 10:37 AM 333074 จ้างพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดทำไวนิลและค่าตกแต่งสถานที่ในการจัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ทบ. ให้ กผค.สก.ทบ. วงเงิน 10,200 บาท ลง 26 มิ.ย. 63.pdf
1/29/2021 10:37 AM 332551 จ้างพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดทำไวนิลและค่าตกแต่งสถานที่ในการจัดทำโครงการอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ทบ. ให้ กผค.สก.ทบ. วงเงิน 5,100 บาท ลง 26 มิ.ย. 63.pdf
1/29/2021 10:36 AM 323745 จ้างเช่าสถานที่การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้ กผค.สก.ทบ. วงเงิน 15,000 บาท ลง 4 ธ.ค. 62.pdf
1/29/2021 10:34 AM 317298 จ้างเหมางานซ่อมปรับปรุงห้องสุขา ชาย-หญิง ด้านหลังอาคารที่พักนักกีฬากำลังเอก ให้ กกฬ.สก.ทบ. วงเงิน 73,763.61 บาท ลง 21 ก.ค. 63.pdf
1/29/2021 11:07 AM 314734 จ้างเหมางานซ่อมเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งในงานประจำอาคาร หมายเลข 2225 ให้ กกฬ.สก.ทบ. วงเงิน 36,914.32 บาท ลง 20 ก.ค. 63.pdf
1/29/2021 11:06 AM 349683 จ้างเหมาจัดทำป้ายและขาตั้ง ในการทดสอบและประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ให้ กกฬ.สก.ทบ. วงเงิน 5,975 บาท ลง19 ส.ค. 63.pdf
1/29/2021 11:07 AM 316841 จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงท่อน้ำปะปา บริเวณสนามมวยสมัครเล่น อาคารหมายเลข 3138 ให้ กกฬ.สก.ทบ. วงเงิน 5,800 บาท ลง 27 มี.ค. 63.pdf
1/29/2021 10:38 AM 293691 จ้างเหมาซ่อมยานพาหนะใช้ในราชการ หมายเลข ษฐ-6437 ให้ กธก.สก.ทบ. วงเงิน 5,000 บาท ลง 20 ก.ค. 63.pdf
1/29/2021 11:06 AM 310745 จ้างเหมาทำป้ายและขาตั้ง ในการแข่งขันทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบ (ทบ.สหรัฐ) ให้ กกฬ.สก.ทบ. วงเงิน 7,623 บาท ลง 25 ส.ค. 63.pdf
1/29/2021 11:52 AM 290380 ซ. 25-62 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะใช้ในงานราชการ ให้ กธก.สก.ทบ. วงเงิน 16,560 บาท ลง 26 ธ.ค. 61.pdf
1/29/2021 11:52 AM 306143 ซ.17-62 จัดซื้อแบตเตอรี่ ลิฟต์ โดยสาร ประจำปี 2562 ให้ กสม.สก.ทบ. วงเงิน 6,420 บาท ลง 6 ก.พ. 62.pdf
1/29/2021 11:52 AM 320251 ซ.28-62 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ในการจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพบก ประจำปี 2562 ให้ กสม.สก.ทบ. วงเงิน 7,000 บาท ลง 7 ม.ค. 62.pdf
1/29/2021 11:51 AM 300581 ซ.29-62 จัดซื้อุปกรณ์กีฬา รายการตรวจเยี่ยม รร.ทบอ.สก.ทบ ประจำปี 2562 ให้ กสค.สก.ทบ. วงเงิน 72,200 บาท ลง 9 เม.ย 62.pdf
1/29/2021 11:51 AM 287401 ซ.30-62 จัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา รายการตรวจเยี่ยม รร.ทบอ. ประจำปี 2562 ให้ กสค.สก.ทบ. วงเงิน 61,024 บาท ลง 19 เม.ย. 62.pdf
1/29/2021 11:51 AM 301525 ซ.31-62 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน งวดที่2 ประจำปี 2562 ให้ กสค.สก.ทบ. วงเงิน 8,863 บาท ลง24 เม.ย. 62.pdf
1/29/2021 11:50 AM 351962 ซ.32-62 จัดซื้อเครื่องช่วยฝึกและเครื่องช่วยฝึกพิเศษ ประจำปี2562 ระดับนายทหารการกีฬา รุ่นที่ 38 ให้ กกฬ.สก.ทบ. วงเงิน 36,781 บาท ลง 28 เม.ย.62.pdf
1/29/2021 11:46 AM 305526 ซ.33-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน งวดที่2 ประจำปี 2562 ให้ กสม.สก.ทบ. วงเงิน 15,000 บาท ลง 24 เม.ย. 62.pdf
1/29/2021 11:46 AM 298746 ซ.34-62 จีดซื้อวัสดุสำนักงาน งวดที่2 ให้ กธก.สก.ทบ. วงเงิน 45,000 บาท ลง 29 เม.ย. 62.pdf
1/29/2021 11:47 AM 303735 ซ.35-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน งวดที่ 2 ประจำปี 2562 วงเงิน 20,000 บาท ลง 29 เม.ย. 62.pdf
1/29/2021 11:47 AM 302510 ซ.36-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน งวดที่ 2 ให้ กง.สก.ทบ. วงเงิน 20,000 บาท ลง 29 เม.ย. 62.pdf
1/29/2021 11:48 AM 316693 ซ.38-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว งวดที่2 ประจำปี 2562 วงเงิน 45,001 บาท ลง 17 พ.ค. 62.pdf
1/29/2021 11:49 AM 332024 ซ.41-62 จัดซื้อวัสดุ งานป้องกันยาเสพติดครั้งที่ 2 การค้นหาข้อมูลข่าวสารเกี่่ยวกับยาเสพติดในหน่วยทหาร ประจำปี 2562 ให้ กผค.สก.ทบ. วงเงิน 10,000 บาท ลง 21 พ.ค. 62.pdf
1/29/2021 11:49 AM 322883 ซ.42-62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ งานป้องกันยาเสพติด ครั้งที่ 2 การจัดตั้งเครือข่ายในหน่วยทหาร ประจำปี 2562 ให้ กผค.สก.ทบ. วงเงิน 10,000 บาท ลง 21 พ.ค. 62.pdf
1/29/2021 11:50 AM 342002 ซ.43-62 จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องแต่งกายกีฬากอล์ฟ การแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ 52 ประจำปี 2562 ให้ กกฬ.สก.ทบ. วงเงิน 72,720 บาท ลง 21 พ.ค. 62.pdf
1/29/2021 11:50 AM 297571 ซ.44-62 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน งวดที่2 ประจำปี 2562 ให้ งบประมาณ สก.ทบ. วงเงิน 20,000 บาท ลง 27 พ.ค. 62.pdf
8/20/2020 10:55 AM 242165 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก.pdf