ผู้บังคับบัญชา กรมสวัสดิการทหารบก


พล.ต.เฟื่องวิทย์  เลาหสุรโยธิน

เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก

พ.อ.สัมพันธ์ ดำรงค์กุล

รอง เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก (1)

พ.อ.วรการ ฮุ่นตระกูล

รอง เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก (2)

พ.อ.มงคล บุตรดาวงษ์

ผอ.กองกิจการร้านสวัสดิการกลาง

พ.อ.สมสกุล วิจิตรภาพ

ผอ.กองการสงเคราะห์

พ.อ.ชำนาญ ใจทัน

ผอ.กองแผนและโครงการ

พ.อ.สมเกียรติ ถนอมคุ้ม

ผอ.กองกิจการสโมสร

พ.อ.พสิษฐ์ รัชพลพงศ์

ผอ.กองการกีฬา

พ.อ.ประจง เกียรติรัศมี

ผอ.กองการออมทรัพย์

พ.อ.เชฏฐ กิจวัฒนา

ผอ.กองการฌาปนกิจ

พ.อ.กัญจน์ณัฏฐ์ นิลนนท์

หน.กองธุรการ

พ.ท.อนิรุต กังวาลย์

หน.นายทหารการเงิน