ผู้บังคับบัญชา กรมสวัสดิการทหารบก


พล.ต. สัมพันธ์  ดำรงค์กุล

เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก

พ.อ. วรการ  ฮุ่นตระกูล

รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก (1)

พ.อ. มงคล  บุตรดาวงษ์

รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก (2)

พ.อ. สมสกุล  วิจิตรภาพ

ผอ.กองแผนและโครงการ

พ.อ. ชำนาญ  ใจทัน

ผอ.กองกิจการสโมสร

พ.อ. สมเกียรติ  ถนอมคุ้ม

ผอ.กองกิจการร้านสวัสดิการกลาง

พ.อ. พสิษฐ์  รัชพลพงศ์

ผอ.กองการสงเคราะห์

พ.อ. ประจง  เกียรติรัศมี

ผอ.กองการออมทรัพย์

พ.อ. เชฏฐ  กิจวัฒนา

ผอ.กองการฌาปนกิจ

พ.อ. นราธิป  จันทะแจ้ง

ผอ.กองการกีฬา

พ.อ. กัญจน์ณัฏฐ์  นิลนนท์

หน.กองธุรการ

พ.ท. อนิรุต  กังวาลย์

หน.นายทหารการเงิน