ผู้บังคับบัญชา กรมสวัสดิการทหารบกพล.ต.ราชิต อรุณรังษี

เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก


พันเอก วสันต์ พึ่งสำเภา

รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ๑


พันเอก กฤษดา จินดาลัทธ

รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ๒


พันเอก ชำนาญ ใจทัน

ผอ.กองแผนและโครงการ


พันเอก พศิณ อิ่มรส

ผอ.กองการออมทรัพย์


พันเอก ธวัชชัย ศิริปรุ

ผอ.กองการฌาปนกิจ


พันเอก สมสกุล วิจิตรภาพ

ผอ.กองการกีฬา


พันเอก มงคล บุตรดาวงษ์

ผอ.กองกิจการร้านสวัสดิการกลาง


พันเอก สุภร สัมมา

ผอ.กองการสงเคราะห์


พันเอก สุดเขตต์ ชื่นภิรมย์

ผอ.กองกิจการสโมสร


พันเอก สมเกียรติ ถนอมคุ้ม

หน.กองธุรการ

กรมสวัสดิการทหารบก

วัน เวลา ทำการ

จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30

สถานที่ตั้งหน่วย สก.ทบ.

อาคารกรมสวัสดิการทหารบก
1139 ถ.เทอดดำริ
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300