ประวัติความเป็นมา


Photo by NightMare

กรมสวัสดิการทหารบก

เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน


กรมสวัสดิการทหารบก ได้จัดตั้งขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ อันเนื่องมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ในขณะนั้นประสบปัญหายุ่งยาก บรรดาทหาร และประชาชนต้องประสบกับความยากแค้นเกี่ยวกับการครองชีพ โดยเฉพาะในด้านเครื่องอุปโภค บริโภค ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ในฐานะผู้บัญชาทหารบก ในขณะนั้น ได้พิจารณาเห็นว่า หากปล่อยให้ภาวะการครองชีพทหารหาญเป็นเช่นนี้ต่อไป จะทำให้ รั้วของชาติตกอยู่ในฐานะลำบาก อันจะเป็นภัยของชาติอย่างใหญ่หลวง จึงได้เห็นทางแก้ไขโดยวางวัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณาดำเนินการสงเคราะห์ ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ข้าราชการประจำการในกองทัพบก และได้เสนอต่อรัฐบาลออกเป็น พระราชกฤษฎีกาให้จัดตั้ง "กรมสวัสดิการทหารบก" เมื่อ วันที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๙๑ ตามคำสั่งกองทัพบก ที่ ๑๓๕/๑๒๐๐๔ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๙๑ โดยอาศัย เค้าโครงจากกองทัพบกสหรัฐ มาดัดแปลงแก้ไขให้เหมาะสม กับสถานการณ์ในขณะนั้น หลังจากการก่อตั้ง กรมสวัสดิการทหารบก ได้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยมา ปัจจุบัน กรมสวัสดิการทหารบก มีการจัดตามอัตราเฉพาะกิจ หมายเลข ๒๕๐๐


กรมสวัสดิการทหารบก

วัน เวลา ทำการ

จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30

สถานที่ตั้งหน่วย สก.ทบ.

อาคารกรมสวัสดิการทหารบก
1139 ถ.เทอดดำริ
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300