// วิสัยทัศน์ และเจตนารมณ์ของเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก

วิสัยทัศน์

เพื่อความพร้อมในการตอบสนองความต้องการด้านสวัสดิการกองทัพบก กำลังพลของกรมสวัสดิการทหารบก จะต้องยึดมั่นในค่านิยมและวัฒนธรรมของกองทัพบก ซึ่งได้แสดงไว้ในวิสัยทัศน์กรมสวัสดิการทหารบก ปี ๒๕๖๐ คือ "กรมสวัสดิการทหารบก เป็นกลไกของกองทัพบกที่สำคัญ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
แก่กำลังพลของกองทัพบก และครอบครัว ให้มีสวัสดิการที่ดี และยั่งยืน"

โดย กรมสวัสดิการทหารบก ได้ตระหนักถึงภาระ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่ได้ระบุไว้ใน ตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ลับ ที่ ๓๐/๕๒ ลง ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ กำหนดให้กรมสวัสดิการทหารบก มีภารกิจดำเนินการที่เกี่ยวกับงานสวัสดิภาพและ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขทั้งในด้านทรัพย์สิน และสิ่งอุปโภคบริโภค การแนะนำและส่งเสริมวิชาชีพและการศึกษา ทั้งนี้เกี่ยวกับทหาร ข้าราชการและครอบครัวในกองทัพบกมี เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

เจตนารมณ์ เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก

" กรมสวัสดิการทหารบก จะต้องมีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว เป็นกลไกที่สำคัญในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
แก่กำลังพลของกองทัพบกและครอบครัว เพื่อสร้างอำนาจการรบที่ไม่มีตัวตนให้เกิดแก่กำลังพลกองทัพบก
พร้อมเผชิญกับภัยคุกคามทุกรูปแบบส่งเสริมสนับสนุนนำการกีฬาและการดนตรีของกองทัพบกสู่ความเป็นเลิศ
รวมทั้งจะต้องมีเอกภาพในการบังคับบัญชา มีสายการบังคับบัญชาที่มั่นคง กำลังพลทุกระดับจะต้องมี
ความภาคภูมิใจในหน่วยงาน มีจิตใจในการให้บริการ ตลอดจนมีการพัฒนาองค์ความรู้ และทรัพยากรมนุษย์ในทุกระดับ
ปรับปรุงแก้ไขระเบียบคำสั่งให้ทันสมัย พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องเหมาะสม ทันต่อความต้องการ และ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและ ที่สำคัญกำลังพลทุกคนจะต้องมีความเสียสละ
และยึดมั่นหลักการทำงานในแนวทางเดียวกัน โปร่งใส "