การดำเนินงานของ ผบช.สก.ทบ.

ภารกิจต่าง ๆ ของ ผบช.สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

รอง จก.สก.ทบ. (๒) เป็นหัวหน้าคณะบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล ประจำปี ๒๕๖๖ ให้กับ นนส. เหล่า ขส.ทบ. จำนวน ๑๒๙ นาย

พ.อ. สมสกุล วิจิตรภาพ รอง จก.สก.ทบ. (๒) เป็นหัวหน้าคณะบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล ประจำปี ๒๕๖๖ ให้กับ นนส. เหล่า ขส.ทบ. จำนวน ๑๒๙ นาย ณ รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อ ๑๙ พ.ค. ๖๖