การดำเนินงานของ ผบช.สก.ทบ.

ภารกิจต่าง ๆ ของ ผบช.สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

ผช.ผบ.ทบ. (๑) ตรวจความพร้อม และชมการซักซ้อมพิธีมอบทุนการศึกษาให้แกบุตรกำลังพล ในสังกัด กองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี รอง จก.สก.ทบ. (๒) ให้การต้อนรับ

พล.อ. สุขสรรค์ หนองบัวล่าง ผช.ผบ.ทบ. (๑) ตรวจความพร้อม และชมการซักซ้อมพิธีมอบทุนการศึกษาให้แกบุตรกำลังพล ในสังกัด กองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี พ.อ. สมสกุล วิจิตรภาพ รอง จก.สก.ทบ. (๒) ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเบญจพัชร ชั้น ๒ อาคารเบญจรังสฤษฎ์ ททบ เมื่อ ๒๔ เม.ย. ๖๖