การดำเนินงานของ ผบช.สก.ทบ.

ภารกิจต่าง ๆ ของ ผบช.สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

รอง จก.สก.ทบ. (๑) ผู้แทน จก.สก.ทบ. เข้าร่วมงานวันสถาปนา รร.สธ.ทบ. ครบรอบปีที่ ๑๑๔

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ. (๑) ผู้แทน จก.สก.ทบ. เข้าร่วมงานวันสถาปนา รร.สธ.ทบ. ครบรอบปีที่ ๑๑๔ ณ รร.สธ.ทบ. ถนนพระรามที่ ๕ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๓ เม.ย. ๖๖