ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยต่าง ๆ ภายใน สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

กรมสวัสดิการทหารบก จัดการอบรมความรู้ทางการเงิน เพื่อการวางแผนในการออม การลงทุน การวางแผนภาษี และการวางแผนประกันภัย กลุ่ม ๓

กรมสวัสดิการทหารบก จัดการอบรมความรู้ทางการเงิน เพื่อการวางแผนในการออม การลงทุน การวางแผนภาษี และการวางแผนประกันภัย พร้อมทั้งความเสี่ยงจากการลงทุนต่างๆ เพื่อเป้าหมายทางการเงิน สำหรับกำลังพลกลุ่มสีเขียวกองทัพบก แต่ละกลุ่มชั้นยศ โดยแบ่งการอบรมออกเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้ ๓) กลุ่มชั้นยศ พ.ต.-พ.อ. วันที่ ๙ ก.พ. ๖๖ ๐๙๐๐-๑๒๐๐ กำลังพลสามารถเข้ารับฟังผ่านทาง QR CODE แต่ละกลุ่มได้ตาม วัน และเวลาดังกล่าว