ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยต่าง ๆ ภายใน สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

สารคดีพิเศษ เนื่องในวันกองทัพบก ๒๕๖๖ ตอนที่ ๔ " กองทัพบกเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน "

https://youtu.be/uMvgfSrEHv4