ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยต่าง ๆ ภายใน สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้ากฐิน ให้กองทัพบก เพื่อเชิญไปทอดถวายยังชุมนุมสงฆ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้ากฐิน ให้กองทัพบก เพื่อเชิญไปทอดถวายยังชุมนุมสงฆ์ ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐