ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยต่าง ๆ ภายใน สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

วันสถาปนา กรมสวัสดิการทหารบก ครบรอบปีที่ ๗๔

วัน สถาปนา กรมสวัสดิการทหารบกครบรอบปีที่ ๗๔ ณ กรมสวัสดิการทหารบก เมื่อ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕