กรมสวัสดิการทหารบก

ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง

   ซื้อเครื่องช่วยฝึกและเครื่องช่วยฝึกพิเศษ หลักสูตรนายทหารการกีฬา รุ่นที่ ๔๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ให้ กกฬ.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 24 July 23 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการ ให้ กธก.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 21 July 23 : ดาวน์โหลด

   ซื้อเครื่องช่วยฝึกและเครื่องช่วยฝึกพิเศษ หลักสูตรนายทหารประทวนการกีฬา รุ่นที่ ๔๐ ประจำปี ๒๕๖๖ ให้ กกฬ.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 14 July 23 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิธีเปิด-ปิด, ค่าจัดทำป้ายไวนิล และค่าตกแต่งสถานที่ ในการจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของ ทบ. (ห้วงเดือน ก.ค. ๖๖) ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 12 July 23 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงห้องสุขาชาย - หญิง ที่ใช้งานภายในหน่วย กกฬ.สก.ทบ. ให้ กกฬ.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 30 June 23 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมการป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันภัยยาเสพติด การรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 22 June 23 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมการป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ โครงการฝึกอบรมการป้องกันภัยยาเสพติด การฝึกอบรมบุคลากรต้านภัยยาเสพติด ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 22 June 23 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ รดส. ขนาดใหญ่ปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน ทบ ๘๒๘๓ และหมายเลขทะเบียน ทบ ๘๘๑๗ ให้ กธก.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 22 June 23 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ รดส. ขนาดเล็ก หมายเลขทะเบียน ทบ ๗๕๐๑ ให้ กธก.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 12 June 23 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬาและเครื่องแต่งกายนักกีฬากอล์ฟ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ ๕๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ให้ กกฬ.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 07 June 23 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬาและเครื่องแต่งกายนักกีฬาฟุตบอล ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ ๕๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ให้ กกฬ.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 07 June 23 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (งวดที่ ๒) ให้ กธก.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 29 May 23 : ดาวน์โหลด

   ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก เรื่อง เชิญชวนผู้เสนอราคาการจำหน่ายหนี้ กิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกค้างนาน

   ประกาศ ณ วันที่ : 24 May 23 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานในการจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของ ทบ. ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 19 May 23 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิธีเปิด-ปิด, ค่าจัดทำป้ายไวนิล และค่าตกแต่งสถานที่ ในการจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของ ทบ. ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 19 May 23 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (งวดที่ ๒) ให้ กกฬ.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 10 May 23 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (งวดที่ ๒) ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 10 May 23 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (งวดที่ ๒) ให้ งบประมาณ สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 10 May 23 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (งวดที่ ๒) ให้ กสค.สก.ทบ

   ประกาศ ณ วันที่ : 28 April 23 : ดาวน์โหลด

   ประกาศรับคำวิจารณ์ โครงการจาหน่ายหนี้ กิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก ค้างนาน ตั้งแต่ 27,28 เม.ษ และ 1 พ.ค. 66

   ประกาศ ณ วันที่ : 27 April 23 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผืนธงสัญลักษณ์ ติดตั้งใช้งานประจำ บก.สก.ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ กสค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 25 April 23 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (งวดที่ ๒) ให้ แผนกการเงิน สก.ทบ

   ประกาศ ณ วันที่ : 21 April 23 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การศึกษา รายการตรวจเยี่ยม รร.ทบอ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ กสค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 11 April 23 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา รายการตรวจเยี่ยม รร.ทบอ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ กสค.สก.ทบ

   ประกาศ ณ วันที่ : 11 April 23 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ กกฬ.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 15 March 23 : ดาวน์โหลด

   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ กกฬ.สก.ทบ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   ประกาศ ณ วันที่ : 21 February 23 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.๓ กิจกรรมการป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ การค้นหาข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติด ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 17 February 23 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมการป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ การค้นหาข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติด ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 17 February 23 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมการป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การบริหารจัดการและการตรวจสอบประเมินผล ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 17 February 23 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือสวัสดิการ และสิทธิของกำลังพลกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 15 February 23 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผืนธงชาติไทย ติดตั้งใช้งานประจำ บก.สก.ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ กสค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 14 February 23 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการสวัสดิการข้าราชการกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 13 February 23 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ รยบ.ขนาดเล็ก หมายเลขทะเบียน ๑๘๘๑๘ ให้ กธก.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 13 February 23 : ดาวน์โหลด

   ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารบก จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   ประกาศ ณ วันที่ : 03 February 23 : ดาวน์โหลด

   ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้ กกฬ.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 03 February 23 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (งวดที่ ๑) ให้ กสค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 01 February 23 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (งวดที่ ๑) ให้ กกฬ.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 01 February 23 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานในการจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของ ทบ. ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 24 January 23 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานการบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลให้กับนักเรียนทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 24 January 23 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานการตรวจเยี่ยมงานด้านสวัสดิการของหน่วยในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 24 January 23 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่สวัสดิการ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 24 January 23 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดทำคู่มืออบรมเจ้าหน้าที่สวัสดิการ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 24 January 23 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการให้บริการงานด้านสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 23 January 23 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดทำป้ายไวนิล และค่าตกแต่งสถานที่ ในการจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของ ทบ. ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 23 January 23 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าสถานที่การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการให้บริการงานด้านสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 23 January 23 : ดาวน์โหลด

   ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้ กกฬ.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 19 January 23 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ รยน.ประจำหน่วย (ซีเดีย) หมายเลข ษฐ ๖๔๓๗, รยบ.ขนาดใหญ่ (ฮีโน่) หมายเลข ทบ ๗๘๒๕ และ รยบ.ขนาดใหญ่ (ฮีโน่) หมายเลข ทบ ๑๐๙๗๖ ให้ กธก.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 11 January 23 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในการตรวจเยี่ยมโครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 10 January 23 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในการตรวจเยี่ยมโครงการประกันชีวิตทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 10 January 23 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในงานคณะกรรมการพัฒนากิจการสวัสดิการ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 10 January 23 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (งวดที่ 1) ให้ แผนกการเงิน สก.ทบ

   ประกาศ ณ วันที่ : 10 January 23 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (งวดที่ ๑) ให้ กธก.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 29 December 22 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อเตรียมการของ คกฬ.ทบ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ กกฬ.สก.ทบ

   ประกาศ ณ วันที่ : 22 December 22 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย ประจำปี ๒๕๖๖ ให้ กกฬ.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 21 December 22 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (งวดที่ ๑) ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 20 December 22 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิธีเปิด-ปิด, ค่าจัดทำป้ายไวนิล และค่าตกแต่งสถานที่ ในการจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของ ทบ. ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 19 December 22 : ดาวน์โหลด

   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

   ประกาศ ณ วันที่ : 13 December 22 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (งวดที่ ๑) ให้ งบประมาณ สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 01 December 22 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ สพอ.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 28 November 22 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับการทดสอบร่างกาย เพื่อความพร้อมรบ กองทัพบก (ACRPT) แผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารบก

   ประกาศ ณ วันที่ : 28 October 22 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดทำป้ายไวนิล และค่าตกแต่งสถานที่ ในการจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของ ทบ. ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 15 August 22 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายและขาตั้งแขวนป้าย ในการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผบ.หน่วยระดับกรม และ ผบ.หน่วยระดับกองพัน ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ให้ กกฬ.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 21 April 22 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิธีเปิด-ปิด, ค่าจัดทำป้ายไวนิล และค่าตกแต่งสถานที่ ในการจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของ ทบ. ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 10 March 22 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สมุดคู่มือครอบครัวทหารที่ไปปฏิบัติการรบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ กสค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 23 February 22 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือสวัสดิการข้าราชการกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 23 February 22 : ดาวน์โหลด

   ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ

   ประกาศ ณ วันที่ : 23 February 22 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือสวัสดิการและสิทธิกำลังพลกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 22 February 22 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมป้องกันยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ การค้นหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดในหน่วยทหาร ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 18 February 22 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมป้องกันยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การบริหารจัดการ และการตรวจสอบประเมินผล ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 18 February 22 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานในการจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของ ทบ. ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 18 February 22 : ดาวน์โหลด

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิธีเปิด-ปิด, ค่าจัดทำป้ายไวนิล และค่าตกแต่งสถานที่ ในการจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของ ทบ. ให้ กผค.สก.ทบ.

   ประกาศ ณ วันที่ : 18 February 22 : ดาวน์โหลด

   ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ

   ประกาศ ณ วันที่ : 18 February 22 : ดาวน์โหลด