// ประวัติความเป็นมา

กรมสวัสดิการทหารบก (สก.ทบ.)

คำบรรยายภาพ

เป็นรูปเทพประทานพร ประทับบนแท่น
ด้านขวาและซ้าย มีเทพสององค์ ในท่ารับบัญชางานเบื้องล่าง
แท่นประทับ มีคำว่า "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" บรรจุอยู่ภายในวงกลมวงใน
ภายในวงกลมวงนอกเบื้องบน มีคำว่า "กรมสวัสดิการทหารบก"
เบื้องล่างมีตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า "ARMY WELFARE DEPARTMENT"
โดยมีสีตามตัวอย่าง

ประวัติความเป็นมา "กรมสวัสดิการทหารบก"

กรมสวัสดิการทหารบก ได้จัดตั้งขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ อันเนื่องมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ในขณะนั้นประสบปัญหายุ่งยาก บรรดาทหาร และประชาชนต้องประสบกับความยากแค้นเกี่ยวกับการครองชีพ โดยเฉพาะในด้านเครื่องอุปโภค บริโภค ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ในฐานะผู้บัญชาทหารบก ในขณะนั้น ได้พิจารณาเห็นว่า หากปล่อยให้ภาวะการครองชีพทหารหาญเป็นเช่นนี้ต่อไป จะทำให้ รั้วของชาติตกอยู่ในฐานะลำบาก อันจะเป็นภัยของชาติอย่างใหญ่หลวง จึงได้เห็นทางแก้ไขโดยวางวัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณาดำเนินการสงเคราะห์ ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ข้าราชการประจำการในกองทัพบก และได้เสนอต่อรัฐบาลออกเป็น พระราชกฤษฎีกาให้จัดตั้ง "กรมสวัสดิการทหารบก" เมื่อ วันที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๙๑ ตามคำสั่งกองทัพบก ที่ ๑๓๕/๑๒๐๐๔ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๙๑ โดยอาศัย เค้าโครงจากกองทัพบกสหรัฐ มาดัดแปลงแก้ไขให้เหมาะสม กับสถานการณ์ในขณะนั้น หลังจากการก่อตั้ง กรมสวัสดิการทหารบก ได้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยมา ปัจจุบัน กรมสวัสดิการทหารบก มีการจัดตามอัตราเฉพาะกิจ หมายเลข ๒๕๐๐ ซึ่งประกอบด้วย หน่วยขึ้นตรง ดังนี้


หน่วยขึ้นตรง กรมสวัสดิการทหารบก

  1. กองแผนและโครงการ
  2. กองการออมทรัพย์
  3. กองการฌาปนกิจ
  4. กองการกีฬา
  5. กองกิจการร้านค้าสวัสดิการกลาง
  6. กองการสงเคราะห์
  7. กองกิจการสโมสร
  8. กองธุรการ