พลตรี ศุภณัฐ แก้วหิรัญ
เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก

พันเอก ชวภณ จุ้ยเจริญ
รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ๑


รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ๒

พันเอก พศิณ อิ่มรส
ผอ.กองแผนและโครงการ

พันเอก วสันต์ พึ่งสำเภา
ผอ.กองการออมทรัพย์

พันเอก สุดเขตต์ ชื่นภิรมย์
ผอ.กองการฌาปนกิจ

พันเอก สมสกุล วิจิตรภาพ
ผอ.กองการกีฬา

พันเอก ธวัชชัย ศิริปรุ
ผอ.กองกิจการร้านสวัสดิการกลาง

พันเอก มงคล บุตรดาวงษ์
ผอ.กองการสงเคราะห์

พันเอก กฤษดา จินดาลัทธ
ผอ.กองกิจการสโมสร

พันเอก ชำนาญ ใจทัน
หน.กองธุรการ