ผู้บังคับบัญชา กรมสวัสดิการทหารบกพล.ต.ชวเมธ จุ้ยเจริญ

เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก


พันเอก วสันต์ พึ่งสำเภา

รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ๑


พันเอก กฤษดา จินดาลัทธ

รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ๒


พันเอก ชำนาญ ใจทัน

ผอ.กองแผนและโครงการ


พันเอก สมสกุล วิจิตรภาพ

ผอ.กองการออมทรัพย์


พันเอก ธวัชชัย ศิริปรุ

ผอ.กองการฌาปนกิจ


พันเอก พศิณ อิ่มรส

ผอ.กองการกีฬา


พันเอก มงคล บุตรดาวงษ์

ผอ.กองกิจการร้านสวัสดิการกลาง


พันเอก สุภร สัมมา

ผอ.กองการสงเคราะห์


พันเอก สุดเขตต์ ชื่นภิรมย์

ผอ.กองกิจการสโมสร


พันเอก สมเกียรติ ถนอมคุ้ม

หน.กองธุรการ

กรมสวัสดิการทหารบก

วัน เวลา ทำการ

จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30

สถานที่ตั้งหน่วย สก.ทบ.

อาคารกรมสวัสดิการทหารบก
เลขที่ 214 ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงสามเสนใน เชตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

เบอร์ติดต่อ

สำนักงานผู้บังคับบัญชา
02-278-1599
โทร ทบ. 91504
แฟกซ์ ทบ. 91505