พลตรี ศุภณัฐ แก้วหิรัญ
เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก

พันเอก ชวภณ จุ้ยเจริญ
รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ๑

พันเอก วสันต์ พึ่งสำเภา
รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ๒

พันเอก พศิณ อิ่มรส
ผอ.กองแผนและโครงการ

พันเอก กฤษดา จินดาลัทธ
ผอ.กองการออมทรัพย์

พันเอก ธวัชชัย ศิริปรุ
ผอ.กองการฌาปนกิจ

พันเอก สมสกุล วิจิตรภาพ
ผอ.กองการกีฬา

พันเอก มงคล บุตรดาวงษ์
ผอ.กองกิจการร้านสวัสดิการกลาง

พันเอก สุภร สัมมา
ผอ.กองการสงเคราะห์

พันเอก สุดเขตต์ ชื่นภิรมย์
ผอ.กองกิจการสโมสร

พันเอก ชำนาญ ใจทัน
หน.กองธุรการ